วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 5 มิ.ย.) เมื่อเวลา 14.00  น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ดังนี้ นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ เป็น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี น.ส.ศันสนีย์  นาคพงศ์ เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายประทวน  เขียวฤทธิ์ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี) นายกฤษ สีฟ้า เป็น เลขานุการ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  )
 

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า  ครม. ยังเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้แก่ นายสิน  กุมภะ และ พล.ท. มะ  โพธิ์งาม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป และ ครม.ได้อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งนายชาญยุทธ  เฮงตระกูล ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษา รมช. มหาดไทย (นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. เป็นต้นไป
 

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง นายพัฒนาชาติ  กฤดิบวร รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นายโชติ  ตราชู เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านน้ำบาดาลในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.  เป็นต้นไป
 

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ครม.ยังได้เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 9 คน  เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชุดปัจจุบันครบวาระแล้ว ดังนี้ 1. นายสาคร  ศิริชัย 2. นายพงษ์ภัทร  สุวรรณศิริเขต 3. พล.อ. ภัทรินทร์  ลีลายุทธ 4. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 5. นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์  6. นายทรงพล  พนาวงศ์ 7.พล.ต.ต. ศักดิ์ชัย  ตันบุญเอก 8. นายชวลิต  ชูขจร ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9. นายธีรัชย์  อัตนวานิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 

นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า ครม.ได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายอนุสรณ์  ธรรมใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน  การคลัง การบริหารหนี้สาธารณะและการงบประมาณ 2. นายอัญญา  ขันธวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง การบริหารหนี้สาธารณะและการงบประมาณ 3. นายเกษม  มกราภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.  เป็นต้นไป   
 

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายศิลปชัย  จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน