วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (1 เม.ย.)ที่กระทรวงมหาดไทย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละ ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น ซึ่งทางครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.พ.อนุมัติให้ปรับเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 5 และปรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกอส.จากเดิมอัตรา 55 บาท เป็นอัตรา 120 บาท ต่อคนต่อวัน ซึ่งจะเริ่มในวันนี้  1 เม.ย. 55 เป็นต้นไป
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยปรับค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย.2554 เป็นต้นไป โดยใช้งบประมาณ จำนวน 97,074,000 บาท คือ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2554 จำนวน 32,358,000 บาทและระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2554 - 30 ก.ย. 2555 จำนวน 64,716,000 บาท และขอการปรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากเดิมอัตรา 55 บาท ต่อคนต่อวัน เป็นอัตรา 120 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2554 เป็นต้นไป ใช้งบประมาณเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ.2555 จำนวน 299,625,300 บาท โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 396,699,300 บาท
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน