วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 147/2555  ลงวันที่ 31 พ.ค. 55 เรื่องให้นายทหารรับราชการใหม่และปรับระดับเงินเดือน เพื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับพ.อ.และพ.ท. หรือผู้บังคับกองพัน จำนวน 67 ตำแหน่ง โดยมีการเปลี่ยนตัว ผบ.หน่วยคุมกำลัง “อีสาน-ใต้” ขยับกำลังทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ และรบพิเศษ
 

สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจมีดังนี้  ในส่วนของกองทัพภาคที่ 1  พ.ท.พยุงศักดิ์ กรีเงิน ผบ.ร.111 พัน.1.(ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 111)  เตรียมทหารรุ่น (ตท.)28 เป็น หัวหน้าการฝึกโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์กำลังสำรอง (หน.การฝึกรร.รด.ศสร.) พ.ท.ยอดยศ เก็บ-เงิน หน.นรด.(ตท.33)เป็น ผบ.ร.111พัน.1 พ.ท.เสกสิทธิ์ ธรรมนารถ  นายทหารฝ่ายยุทธการ  กองพันทหารช่างที่ 111( ตท.31)  เป็น รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111 (รองผบ.ช.พัน 111)  พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ 24  รองผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาคที่ 1 (รองผอ.กขว.ทภ.1) (ตท.24 )เป็น รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 (  รองผบ.ป.9 ) พ.อ.บรรยง ทองน่วม  ผู้บังคับการกรมทหารทหารพรานที่ 13  หรือผบ.กรม ทพ.13  (ตท.27)เป็นรอง ผอ.กขว.ทภ.1  พ.อ.ปรมินทร์ ทวีสุข  นายทหารฝ่ายการข่าว  ทภ.1 เป็น ผบ.กรม ทพ.13  พ.ท.วิรัตน์ คำวิลัย  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่  9 หรือ ผบ.ร.9 พัน.3  (ตท.26)เป็น จร.ทภ.1  พ.ท.จีระเดช  มั่งไธสง  หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง (หน.ฝกบ.พล.ร.9)(ตท.31) เป็น ผบ.ร.9 พัน.3

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 พ.อ.สวราชย์ แสงผล รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 3 (รอง เสธ.พล.ร.3) (ตท.23 )เป็น  รองผู้บังคับการการกรมทหารราบที่ 8 (รอง ผบ.ร.8 )พ.อ.ทักษภณ ศิริรักษ์  เสธ.ร.3 (ตท. 23)เป็น รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 3 ( เสธ.พล.ร.3) พ.อ.บุญสิน พาดกลาง รอง เสธ.พล.ร.3 (ตท. 26) เป็น เสธ.ร.3  พ.อ.เสรี วิชาชัย เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 ( เสธ.ร.8)(ตท.24 )เป็น รอง เสธ.พล.ร.3  พ.ท.ยงยุทธ ขันทวี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่  8 (ผบ.ร.8 พัน.1)(ตท.27)เป็น เสธ.ร.8   พ.ท.วรวุฒิ สำราญ หน.ฝกบ.พล.ร.3 (ต.ท.)30 เป็น ผบ.ร.8 พัน.1 พ.อ.อดุล บุณธรรมเจริญ เสธ.ร.23 (ตท.26) เป็น รอง ผบ.ร.23 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ฝยก.ทภ.2 (ตท. 29)เป็น เสธ.ร.23

พ.ท.สัมพันธ์ อิสริยเตชะ ผบ.ร.8 พัน.2 (ตท.28)เป็น ฝยก.ทภ.2 พ.ท.ยุทธนา มหาวัน ผบ.ร.13 พัน.3(ตท. 31)เป็น ผบ.ร.8 พัน.2 พ.ท.จีรศักดิ์ เคนทวาย  รองหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง  (รอง หก.กกบ.มทบ.23 ) (ตท.30)เป็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ( ผบ.ร.13 พัน.3 ) พ.อ.ณัฏฐ์  ศรีอินทร์  ผบ.กรม ทพ.26 (ตท.27)เป็น รอง ผบ.ร.23 พ.อ.ทัศน์พล สุพีสุนทร เสนาธิการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ (เสธ.จทบ.ส.ร.)(ตท.27) เป็น ผบ.กรม ทพ.26 พ.ท.สมลักษณ์ ดวงกลาง  ผู้บังคับกองพันปืนใหญ่ที่ 23 (ผบ.ป.พัน.23) (ตท.26)เป็น เสธ.จทบ.ส.ร. พ.ท.วีรเทพ การุณรอบ ผช.ผู้ประสานการยิงสนับสนุน ป.6(ตท. 31)เป็น ผบ.ป.พัน.23 พ.ท.คทาสิทธิ์ เสียงอ่อน รอง ผบ.กรม ทพ.21 เป็น รอง เสธ.ร.13 พ.ต.บุญณรงค์ บุญญประภา รอง ผบ.ร.8 พัน.1 เป็น รอง ผบ.กรม ทพ.21  พ.ท.ธนารักษ์ พรหมสิทธิ์ รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 (รอง ผบ.ร.7 พัน.2) เป็น รอง ผบ.ร.7 พัน.5 
 

สำหรับกองทัพภาคที่ 4 ได้แก่ พ.อ.ทิม เรือนโต ผบ.ร.15 พัน.1 (ตท.24)  เป็น รอง เสธ.พล.ร.5 พ.อ.สุวัฒน์ ทองใบ เสธ.ร.15 (ตท. 28) เป็น ผบ.ร.15 พัน.1  พ.ท.ฐิติพงษ์ อินวะษา ผบ.ร.25 พัน.3(ตท.29 ) เป็น เสธ.ร.15 พ.ท.เอกคง รัตนบุรี หน.ฝขว.พล.ร.5 (ตท.32) เป็น ผบ.ร.25 พัน.3 พ.ท.สัณห์ นันทขว้าง นายทหารปฏิบัติการข่าวกองทัพภาคที่ 4 ( ทภ.4 )(ตท.34) เป็น รองผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที 24 กองบัญชาการช่วยรบที่4 (รอง ผบ.พัน.ซบร.24 บชร.4)  พ.ท.จรัญ เอี่ยมฐานนท์ รอง ผบ.กรม ทพ.45 (ตท.27 ) เป็นนายทหารปฏิบัติการข่าว ทภ.4 พ.ท.ชุติเดช ชวณิชย์ รอง เสธ.ร.151 (ตท.33)เป็น รอง ผบ.กรม ทพ.45  พ.ท.หาญพล เพชรม่วง รอง ผบ.กรม ทพ.48  (ตท.32) เป็น นายทหารฝ่ายยุทธการจังหวัดทหารบกปัตตานี (ฝยก.จทบ.ป.น.) พ.ท.อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2  กรมทหารราบที่ 152 ( ผบ.ร.152พัน.2) (ตท.30)เป็น รอง ผบ.กรม ทพ.48 พ.ท.รักษ์ศักดิ์ เบญจวรรณ หน.ฝยก.พล.ร.15 (ตท.35) เป็น ผบ.ร.152 พัน.2 49. พ.ท.เอกธวุฒิ คงคาเขตร รอง ผบ.กรม ทพ.41 (ตท.32)  เป็น ผบ.ร.153พัน.3 พ.ท.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผบ.ร.153 พัน.3 (ตท.33) เป็น รอง ผบ.กรม ทพ.41
 

ในส่วนของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  พ.อ.นิโรธ ฉายากุล รองผู้บังคับการกรมพิเศษที่ 4  (รอง ผบ.รพศ.4 ) (ตท.22)เป็นรองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  (รอง ผอ.กกร.นสศ.) พ.อ.อิศเรศ พุ่มมาก รอง ผอ.กกร.นสศ. (ตท.23) เป็น รอง ผบ.รพศ.4 พ.อ.วีระพล เมืองอ่ำ รอง เสธ.พล.รพศ.1 (ตท. 24)เป็น รอง ผบ.รพศ.3 พ.อ.พงษ์ศักดิ์  จันทรารัตน์  รองผู้อำนวยการกองศูนย์สงครามพิเศษ (รอง ผอ.กอง ศสพ. )(ตท.27)  เป็น รอง เสธ.พล.รพศ.1 พ.อ.ชาติชาย ชัยเกษม อจ.หน.รร.สพศ.ศสพ. (ตท.26) เป็น รอง ผอ.กอง พ.ท.อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ ผบ.รพศ.1 พัน.1 (ตท.29)เป็น อจ.หน.รร.สพศ.ศสพ. พ.ท.ยุทธการ ธนะสถิตย์  ผบ.พัน.รร.สพศ.ศสพ. (ตท.32) เป็น ผบ.รพศ.1 พัน.1 พ.ท.ทศพล  ลึกลับพนาวัลย์ หน.นสศ.(ตท. 33)เป็น ผบ.พัน.รร.สพศ.ศสพ.
 

สำหรับ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ได้แก่  พ.อ.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ รอง ผบ.ม.1 รอ.(ตท.24) เป็น รอง เสธ.พล.ม.2 รอ. พ.อ.สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผบ.ม.4 (ตท.23) เป็น รอง ผบ.ม.1 รอ. พ.อ.จิรศักดิ์ พรรังสฤษฎ์ เสนาธิการกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ (เสธ.ม.5 รอ). (ตท.24)เป็น รอง ผบ.ม.4 รอ. พ.ท.อุดม แก้วมหา หน.ฝกม.พล.ม.2 รอ.(ตท. 27) เป็น เสธ.ม.5 รอ. พ.ท.ฉัตรชัย ดวงรัตน์ ผบ.ม.พัน.5 รอ.(ตท.26) เป็น  หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (หน.ฝกม.พล.ม.2 รอ.) พ.ท.ศรัณย์ รอดบุญธรรม ผบ.ม.พัน.25 รอ. (ตท.30)เป็น ผบ.ม.พัน. 5 รอ. พ.ท.ณัฏฐภูมิ หลาวทอง หน.ฝยก.พล.ม.2 รอ.(ตท.31) เป็น ผบ.ม.พัน.25 รอ. พ.ท.โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผบ.ม.พัน.23 รอ.(ตท.29) เป็น หน.ฝขว.พล.ม.2 และ พ.ท.รนกร มุ่งหมาย หน.ฝขว.พล.ม.2 รอ.(ตท.33) เป็น ผบ.ม.พัน.23 รอ.
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน