วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 10 ม.ค. ที่บริเวณ ห้องประชุม 3 โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 21 ขึ้น โดยมีกลุ่มตัวแทนจากต่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศ และหน่วยงานเครือข่าย ตัวแทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานสำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการจัดการภัยพิบัติ และตัวแทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยทั้งสิ้นกว่า 90 คนได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมในครั้งนี้  เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ติดตามการดำเนินงาน และความคืบหน้าในการดำเนินงานตาม แผนงานภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งยังได้มีการวางกรอบการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์สำหรับศูนย์ประสานงานอาเซียน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างอาเซียน และองค์กรพันธมิตรเครือข่ายด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาค

นอกจากนี้ยังได้มีเปิดตัวศูนย์ประสานงานสำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการจัดการภัยพิบัติ ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ และประสานความช่วยเหลือระหว่างกันของประเทศอาเซียน อีกด้วย

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงตองมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ ทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนล่วงหน้าหากจะเกิดภัยพิบัติ การให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหากเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังจะได้มีการจัดการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในระดับอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นจริง ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ในการให้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อีกด้วย.

 

 

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น