วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ 2 (มี.ค.) นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้กิจกรรม “ ประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ (พระมหากษัตริย์ / พระราชวงศ์) ” ขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชนรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้เยาวชนตระหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีประชาชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วม 28 คน มีคณะกรรมการตัดสินการประกวด รวม 4 คน เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งกิจกรรมประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ หลักเกณฑ์กำหนดว่า ต้องเป็นภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ราชวงศ์จักรีและพระราชวงศ์ เป็นภาพถ่ายพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดที่จัดการประกวด กรณีไม่มีภาพถ่ายในจังหวัดที่จัดการประกวดสามารถใช้ภาพถ่ายในพื้นที่อื่นแทนได้ โดยนำภาพถ่ายจำนวน 1 ภาพ ขยายให้มีขนาด 8 x 10 นิ้ว ใช้ประกอบการเล่าเรื่อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป


โดยผู้ชนะ ประเภท เยาวชน  คือ1.นางสาวปิยมาภรณ์ ทิพย์ราพันธุ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หัวข้อ “ สมรภูมิ สู่แก้มลิง ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 2.นางสาวน้ำฝน เย็นมี โรงเรียนเอกอโยธยา รองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “ เย็นศิระเพราะพระบริบาล ” เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 3.นายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ  “ พระภูมินทร์ล้นเกล้าของชาวไทย ” เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 4.นายวรรณชาติ อินทร์จันทร์ โรงเรียนบางปะหัน รางวัลชมเชย หัวข้อ “ พระเสโท ” เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท


และผู้ชนะ ประเภท ประชาชน คือ 1.นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการวังช้างอยุธยาแลเพนียด อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศ หัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการรักษาโบราณราชประเพณีไทยสัตว์ราชพาหนะ” เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล2,000 บาท 2.นางนภาภรณ์ นามมนตรี 8/2 หมู่ 2 ตำบลตาสาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อ “ ฝนหลวง” เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 3.นายวิเชียร พวงลำเจียก 51/1 หมู่ 3 ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ “โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาคเกษตร” เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 4.นางสาวเยาวมาลย์ณฤมล มั่นใจอารยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลชมเชย หัวข้อ “ในหลวงของปวงชนชาวไทย” เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
 

นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ยังกล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบูรพมหากษัตริย์ตริยาธิราช และพระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึง พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระบรมราโชวาท เพื่อสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้กิจกรรม “เล่าเรื่องประทับใจ” จะทำให้เยาวชน และประชาชน ตระหนักและรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงต่อไป


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น