วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ 22 มี.ค.นายสุริยันต์   กาญจนศิลป์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี  นายสมหมาย  สว่างศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  กล่าวรายงานฯ นายวรวุธ  พงษ์วิทยภานุ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี พร้อมด้วย  คณะครู อาจารย์  ร่วมพิธีฯ ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

นายสมหมาย  สว่างศรี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เปิดเผยว่า  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555   โดยมีปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมศิลปกรรม  จำนวน 156  คน ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 80 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวน 76 คน

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  กล่าวว่า  การจัดในวันนี้มีวัตถุประสงค์  1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความภูมิใจในตนเอง 2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก ความภูมิใจในครู  อาจารย์ และสถานศึกษา 3.เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้ผู้กำลังศึกษา เกิดความมานะพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 4.เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 5.เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน 6.เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครู – อาจารย์  นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น