วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายคนคงเคยได้ยินการเปิดตัวของแหล่งการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง จากภาพทางสื่อมวลชน หลายคนตื่นตากับแนวคิดและรูปลักษณ์ที่ทันสมัยของอุทยานการเรียนรู้ หรือที่นิยมเรียกขานตามภาษานิยมในหมู่วัยรุ่น ในชื่อย่อภาษาอังกฤษ “TKpark” อันเป็นคำย่อจาก Thailand Knowledge Park ในฐานะองค์กรหนึ่งในสำนักงานที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สาธารณะของคนไทยในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ซึ่งปัญหาใหญ่ของโรงเรียนขนาดเล็กคือปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อย ขาดแคลนสื่อการสอน มีจำนวนครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงตามเอกวิชาที่ตนเองถนัด จากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องสมุด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมทักษะของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและมีสภาพปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะดัดแปลงรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว มาปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ “โครงการห้องสมุดมีชีวิต” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดทำและมีบรรณารักษ์นำออกไปให้บริการโรงเรียนภายในสังกัด ภายในรถจะมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา สื่อเสริมทักษะ เกม เพลง นิทาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย CAI ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และฮาร์ดดิสก์ โดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสืบค้น ยืม-คืนหนังสือและสื่อการสอนชนิดต่าง ๆ

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (สพป.สพ.1) กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีปริมาณมากเพียงพอกับนักเรียนในโรงเรียน ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ศึกษาและสอบถามโรงเรียนถึงความต้องการทางด้านสื่อการเรียนการสอน ผลปรากฏว่าโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดสื่อการเรียนการสอนและสื่อเสริมเพิ่มเติม ที่จะนำมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ดังนั้นทางศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่มาเป็นรถโมบายที่ให้บริการสื่อการเรียนการสอนกับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.สพ.1 เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนได้มีหนังสือและสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการนักเรียนและยังเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ภายในรถโมบาย จะมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา สื่อเสริมทักษะ เกม เพลง นิทาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย CAI ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และฮาร์ดดิสก์ซึ่งบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ทุกสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดเก็บเป็นหมวดหมู่

ตามระบบดิวอี้ สามารถสืบค้น ยืม-คืน จอง หนังสือและสื่อการสอนชนิดต่าง ๆ ได้ โดยการดูแลของบรรณารักษ์เพียงคนเดียวสพป.สพ.1 ได้มีโครงการเปิดห้องสมุดมีชีวิต ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สพ.1 โดยได้มีพิธีเปิดโครงการห้องสมุดมีชีวิตเป็นแห่งแรกที่โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และจะดำเนินการให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและสื่อเสริมความรู้ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูและสื่อการเรียนการสอน โดยจะนำรถโมบายของ สพป.สพ.1 ซึ่งบรรจุสื่อการเรียนการสอนไปตามโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนละ 1 สัปดาห์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 1 คน ส่วนการยืมสื่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อที่นำมาให้บริการ เป็นสื่อที่ไม่มีในห้องเรียน แต่สำนักงาน สพป.สพ.1 ได้จัดหามาให้กับโรงเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสื่อมัลติมีเดีย แผ่นซีดี ดีวีดี วีซีดี ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว และสีสันสวยงาม ทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจ และชื่นชอบ นอกจากนี้ยังมีสื่อประเภทหนังสือที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น หนังสือป๊อปอัพ ตัวต่อ จิ๊กซอว์ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นอกเหนือจากเป้าหมายที่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงาน สพป.สพ.1 จำนวน 81 โรงเรียน ได้มีสื่อการเรียนการสอน สื่อเสริม ไว้ใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 81 โรงเรียน มีสื่อที่หลากหลายทันสมัยครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สำคัญยังทำให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากที่มีในแบบเรียนทั่วไป ในทุกระดับชั้น ทำให้กระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดภาระของครูที่สอนไม่ตรงตามเอกวิชาที่ตนเองถนัด และมีครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.

วัฒนพล มัจฉา


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น