วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 

วันนี้ (4 ก.ค.) นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่  ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ของราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ โดยมีหม่อมราชวงศ์ดิสนัดดา ดิสกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ องค์กรพี่เลี้ยง ร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน และสอบถามอุปสรรคเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที

ในที่ประชุมได้สอบถามความเห็นจากคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวทางปิดทองหลังพระ ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดรวม 4 ด้าน ประกอบด้วย การกำหนดแนวเขตที่ดิน การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การส่งเสริมอาชีพ และทีมปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ถึงผลงานการปฏิบัติงานในช่วง 3 เดือนแรกของการดำเนินงานใน 4 หมู่บ้าน อันประกอบด้วย  บ้านใต้ บ้านคลองเสลา บ้านใหม่คลองอังวะ และบ้านอีมาดอีทราย เจ้าวัด ซึ่งมีที่ดินร่วมกันประมาณ 14,500 ไร่ ซึ่งคณะทำงานด้านกำหนดแนวเขตที่ดินทำมาหากินและเขตป่าสงวนได้ออกเดินทางไปรังวัตพื้นที่ ในตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อกำหนดแนวเขตในการส่งเสริมให้ คนและป่า สามารถอยู่อาศัยด้วยกันอย่างปกติสุข และราษฎรในพื้นที่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ลดการตัดไม้ทำลายป่า และลดหนี้สิ้นของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ซึ่งในที่ดินดังกล่าวนั้น มีแปลงที่ถูกกฏหมายและแปลงที่เกิดจากการบุกรุกแผ่วถางป่าเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฏหมาย จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ที่ประชุมได้สรุปความเห็นตรงกันว่า ในขณะนี้ ราษฎรที่รุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนในยอดที่ดินที่คณะกรรมการสำรวจ ณ วันนี้ 4 ก.ค. 56 ที่ผิดกฏหมาย จะยังคงไม่ดำเนินคดีใด ๆ จนกว่าคณะกรรมการจะประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว ส่วนที่มีการบุกรุกรายใหม่ นับจากวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการจับกุมและดำเนินคดีตามกฏหมายให้ถึงที่สุด ส่วนคดีที่ยังค้างอยู่ในกระบวนกฏหมาย 77 ราย รวมพื้นที่ 167 ไร่ ก็จะดำเนินคดีต่อเนื่องไปตามกระบวนกฏหมาย ซึ่งทางโครงการจะพัฒนาให้พื้นที่เหล่านี้ลดการพึ่งพาจากพื้นที่ป่าสงวน และบริหารจัดการพื้นที่ที่ตนมี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีรายได้เพิ่มขึ้น ปลดหนี้สิ้นที่เกิดขึ้นในอดีตให้หมดสิ้น โดยอาศัยแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับ แก่นมะกรูดโมเดล ที่หลายภาคส่วนได้ร่วมกันลงไม้ลงมือให้เกิดขึ้น

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิสกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า ในช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงแรกที่ต้องปรับความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ให้ทราบว่าราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ สำรวจจะได้รับการดูแลจากภาครัฐ ในด้านแหล่งน้ำ อาชีพ เพื่อจุนเจื้อให้เกิดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ทำการชำระหนี้สิ้นที่ติดค้างให้หมดสิ้นไป การทำการเกษตรทางเลือก ตามแนวพระราชดำริ จะเป็นทางในการตอบโจทย์ปัญหานี้ ปัญหาที่ทำกินก็เป็นปัญหาสำคัญ ทางมูลนิธิฯไม่ได้นิ่งดูดายจะพยายามวางแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจัง เพื่อให้ตำบลแก่นมะกรูด เป็นตำบลต้นแบบแห่งการบูรณาการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นพื้นที่ต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือของภาคราชการ ท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยมีองค์กรอย่าง มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดี ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สำหรับตำบลแก่นมะกรูด เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง มี 4 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่รายล้อมด้วยเทือกเขาสูง มีประชากร 547 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 14,500 ไร่ ชาวเขาส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการปลุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง มะละกอพันธุ์ฮอลแลน กล้วยน้ำว้า พริกกระเหรี่ยง ฟักทอง มะเขือเทศพื้นเมืองและปลุกข้าวไร่ ไว้บริโภคในครัวเรือน
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น