วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อเวลา 10.00 .วันนี้(2มิ..) ที่ห้องประชุมวิทยาภิรมณ์ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางพนอม พวงสมบัติ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีและกกต.จว.พบ. นายบุญทัน ควรหาธรรม นายการุณ ลิ้มเจริญ นายสุรพล นาคนคร นายมังกร เจริญ ร่วม มอบประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 16 แห่งประกอบด้วย อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง,โพไร่หวานและบางจาก อำเภอบ้านลาด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ,ไร่มะขาม,ถ้ำรงค์,บ้านทาน,ท่าช้าง,ท่าเสน,ไร่โคก,บ้านหาด,ห้วยลึกและหนองกะปุ อำเภอบ้านแหลม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อำเภอเขาย้อย ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 13 คนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 230 คน รวมทั้งสิ้น 243 คน

ทั้งนี้การมอบประกาศผลการเลือกตั้งและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ด้านนายชัยรักษ์ คุ้มโต ผอ.กต.จว.พบ. กล่าวว่า สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 แห่ง ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่ 59/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 แห่งแล้ว.

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น