วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (24 เม.ย.) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ และติดตามผลการบริหารงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ โดยการประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ

สำหรับโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง เป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ที่ต้องการให้มีระบบการขนส่งทางรางเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง ส่งเสริมการลงทุน สนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเปิดเสรีทางการค้า และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่าอุตสาหกรรมของไทยเสียเปรียบคู่แข่งขันในประเทศอื่นๆ เพราะขาดระบบโลจิสติกส์ที่สามารถช่วยลดต้นทุนและท่าเรือน้ำลึก ทั้งนี้จากการศึกษาจากแผนธุรกิจพบว่าระบบขนส่งทางรางกลับมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งถูกกว่าการขนส่งทางถนน ประมาณ 2 เท่า

โดยนายทรงพล เปิดเผยว่าจากการศึกษาความเป็นไปได้กลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีการขนส่งสินค้า จำนวน 12 โรงงานใน 4 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีปริมาณการส่งออกกลุ่มสินค้ายางพารา ไม้ยางพาราและปริมาณสินค้าที่ได้ดำเนินการสำรวจ ประมาณ 15,000 ตันต่อเดือน หรือ 680 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งทางรถไฟจากศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ไปท่าเรือปีนัง ซึ่งมีต้นทุนโดยประมาณ 19,600 บาทต่อตู้ จะถูกกว่าการขนส่งรูปแบบปัจจุบันประมาณ 2,000 บาทต่อตู้ และจากตัวเลขดังกล่าวจะส่งผลให้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายได้รวมกว่า 159 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการลงทุนจะคุ้มทุนภายในระยะเวลา 8-10 ปี หรือคืนทุนได้ภายใน 7  ปี

“ทั้งนี้โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสงกำหนดก่อสร้างขึ้นที่บริเวณศิลา(หมวดรถไฟ) เขตรอยต่อตำบลปากแพรกและตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื้อที่ 85.43 ไร่ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พื้นที่สำหรับทางรถไฟและถนนเลียบทางรถไฟเพื่อการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนที่ 2 พื้นที่ลานตู้คอนเทนเนอร์ ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ลานวางตู้ ลานบรรจุ-ถ่ายสินค้าตู้ และลานซ่อมแซมตู้ และส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่อาคารสำนักงาน โกดังสินค้า คลังสินค้า อาคารบรรจุ-ถ่ายสินค้าเข้า-ออกตู้ และอาคารศุลกากร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 800 ล้านบาท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ความก้าวหน้าในงานก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการพร้อมลานคอนเทนเนอร์ การก่อสร้างมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 72 ส่วนความก้าวหน้างานสำรวจออกแบบรายละเอียดก่อสร้างศูนย์ฯ และงานก่อสร้างอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้าง อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการฯ เห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าเช่าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอต่อเทศบาลเมืองทุ่งสงนั้น เป็นอัตราค่าเช่าเชิงพาณิชย์ที่ค่อนข้างสูง และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอใช้สิทธิ์พิเศษจากบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาลดอัตราค่าเช่าลงมาเป็นแบบรัฐต่อรัฐ.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น