วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (4 ธ.ค.)  ที่ โรงเรียนบ้านแม่ลิด ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  นายอมร  วงศ์เทพ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสบเมย ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย”โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ  (สรรสาระ@สาละวิน)  “ โดยการนำของ นางสาวขนิษฐา กุลเรืองทรัพย์ ประธานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในนามคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วย คณะวิทยากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจำนวน 90 คนซึ่งทาง นายสายันต์  โพธิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลิด ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนแม่ลิดและโรงเรียนใกล้เคียงในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน  ซึ่ง โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ เป็นความร่วมมือระหว่างสามฝ่าย ได้แก่ ชุมชน โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในการสร้างบูรณาการทางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนเกื้อหนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนจากการศึกษาวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้เข้าใจความเชื่อมโยงของธรรมชาติฝึกฝนวิธีคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้งบูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่ให้สอดประสานเข้ากับภูมิปัญญาของชนเผ่า 

กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ กิจกรรมอบรมไฟฟ้า และกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ฐาน เนื้อหาด้านกลุ่มสาระฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และคณิตศาสตร์ รองรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้มากถึง 300 คน  โดย จัดอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน ฝึกการบัดกรีเพื่อสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กไว้ใช้งาน สร้างหุ่นยนต์ทำมือเพื่อฝึกกระบวนการคิดแบบหุ่นยนต์อย่างเป็นเหตุและผลผ่านโปรแกรมภาษาเชิงรูปภาพอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 34 คน เกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงที่บ้านของตนเอง พร้อมจัดอบรมคอมพิวเตอร์ จัดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ลิด และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อการบำรุงรักษาและวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นได้ ซึ่งคาดหวังว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ลิด และนักเรียนจากโรงเรียนอื่นที่เข้าร่วมโครงการ จะได้เรียนวิทยาศาสตร์จากสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว ด้วยวิธีการที่สนุก หลากหลายและง่าย ทำให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าของวิทยาศาสตร์
   

และ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  รศ.ดร.วรา  วราวิทย์ พร้อม คณาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ชมรมอาสาพัฒนา มจพ. และ โรงเรียนบ้านแม่ลิด ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ หรือ ค่ายสรรสาระ@สาละวินขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4 จากเดิมที่ใช้ชื่อ โรบัวตอง ซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก..


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น