วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อเวลา 14.30 น.ที่ห้องประชุมที่ทำการชุมชนมาบชลูด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง  นางสาวชนิสรา แก้วสวรรค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ดร.สาวิตรี บิณฑสันต์ หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งระยอง  พร้อมด้วยนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 และ 3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งระยอง  รวม 15 คน ส่งมอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ  จำนวน 15 เรื่องงานวิจัย ให้กับชุมชนเขาไผ่ ชุมชนวัดมาบตาพุด และชุมชนมาบชลูด  เพื่อให้ชุมชนในเขตมาบตาพุด นำไปใช้ประโยชน์

นางสาวชนิสรา กล่าวว่า  งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนที่ส่งมอบให้ทั้ง 3 ชุมชนดังกล่าว เป็นงานวิจัยของนิสิต ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 และ 3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งระยอง จำนวน 15 เรื่อง ซึ่งเป็นวิจัยที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับกล้วยฉาบของวิสาหกิจชุมชนมาบชลูด ผู้ทำการวิจัยคือ นางสาวรมิดา ศรีปราบ การให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรีไซเคิลของวิสาหกิจชุมชนมาบชลูด ผู้ทำการวิจัยคือ นายสุริยา ทิวาวัลย์  ต้นทุนและจุดคุ้มทุนในการผลิตน้ำดื่มของวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่ ผู้ทพการวิจัยคือ นางสาวกมลรัตน์ วรรณโวหาร เป็นต้น โดยงานวิจัยที่ส่งมอบให้ชุมชนดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา  ชุมชนทั้ง 3 ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่มาบตาพุด โดยได้มีการทำบันทึกข้อตกลงไตรภาคีร่วมกันในการพัฒนาโครงการและเพิ่มศักยภาพวิสากิจชุมชน เพื่อมอบให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป...


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น