วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (22 มิ.ย.) นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู นางอภิญญา ขาวลิขิต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการและอนุกรรมการ พอ.สว.จังหวัดหนองบัวลำภู แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลอำเภอโนนสัง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันออกหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ประชาชน ในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่บ้านโนนสว่าง จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมกันหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกหน่วยให้การตรวจรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดารตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง ที่บริเวณโรงเรียนบ้านโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัด และมีกิจกรรมที่ให้บริการในวันนี้ประกอบด้วย หน่วยทันตกรรม หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค หน่วยให้ความรู้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชน อาทิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันออกหน่วยให้บริการตัดผม ผ่าตัดทำหมันสัตว์  การให้คำแนะนำในด้านใบขับขี่ การให้คำแนะนำด้านสังคมสังเคราะห์ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าในราคาถูกอีกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ ตำบล ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ โดยมีประชาชนมารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรม ร่วม 300 คน

สำหรับบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง แห่งนี้สภาพโดยทั่วไปประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงน้ำจืดและเกษตรกรรม ประชากรอยู่อาศัยในพื้นที่ประมาณ 5,421 คน ด้านการให้บริการสาธารณสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง และมีประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพครบถ้วนทุกกลุ่มอายุ ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือสาเหตุการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สำคัญได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรคระบบทางเดินอาหาร

นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าพสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว.ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว.จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2538หลังจากนั้นสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งสืบจนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่การสืบสานพระปณิธานของพระองค์ยังคงดำเนินการต่อไปโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.จวบจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับพระราชทานเป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลำดับที่ 51 ของประเทศ ตั้งแต่ปี 2545 ตลอดระยะเวลา 9 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยในสุขภาพ อนามัย  ความเป็นอยู่ ตลอดจนการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของปวงชนชาวไทย ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร โดยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อสืบสานพระปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในพื้นที่ห่างไกลเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับการออก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้มีประชาชนมาให้แพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 108 คน และให้บริการทันตกรรม จำนวน 38 คน แล้วยังมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู และเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคให้แก่คนชราและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 250 ราย รวมถึงยังมีหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด อำเภอให้บริการประชาชนแบบถึงที่อีกด้วย.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น