วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ในปัจจุบันนี้ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นทั่วโลก มีปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เราเรียกว่า ภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นจะเป็นด้วยเกิดจากการเปลี่ยนของธรรมชาติที่มีหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป บางเหตุการณ์รุนแรงน้อย บางเหตุการณ์รุนแรงมากทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด, การเกิดสึนามิ, การเกิดพายุ, การเกิดอุทกภัยน้ำท่วม มันจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยที่มนุษย์ไม่ได้ตั้งตัว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากฝีมือของมนุษย์โดยการตัดไม้ทำลายป่า, การทิ้งสิ่งปฏิกูลเศษขยะต่าง ๆในแต่ละวัน ทำให้เกิดปัญหาเศษขยะและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน จึงต้องรีบกันแก้ไขเพราะถ้ามนุษย์ยังใช้สอยกันอย่างฟุ่มเฟือยจะทำให้เศษขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย

ดังนั้นทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งมี พันเอกเฉลิมชัย สุทธินวล เป็นผู้บังคับการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงเข้ามามีส่วนแก้ไขปัญหาอีกด้านหนึ่งนอกเหนือภารกิจหลักในการป้องกันปราบปรามจับกุมกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี โดยเริ่มขึ้นเมื่อ ปี 2552 ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้รณรงค์การปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ต่าง ๆ ใน 6 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส มี อ.เจาะไอร้อง, ระแงะ, สุไหงปาดี, สุไหงโก-ลก, แว้ง, ตากใบ ในวันสำคัญของชาติ อย่างการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ, วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช เป็นต้น จนถึงปัจจุบันปลูกต้นไม้ไปแล้ว 50,000 ต้น นอกนั้นยังได้ปล่อยพันธุ์ปลาตามแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้กับธรรมชาติจำนวน 300,000 ตัว ในส่วนปัญหาของการเพิ่มขึ้นของเศษขยะที่นับวันจะมากยิ่งขึ้น พันเอกเฉลิมชัย ผบ.ฉก.กรม.ทพ.45 ได้เล็งเห็นในปัญหาเศษขยะจึงมีความคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีเศษขยะลดปริมาณลงและนำเศษขยะกลับมาใช้ใหม่ จะเป็นการส่งเสริมให้บรรดาเยาวชน ประชาชน มีรายได้จากเศษขยะที่ทิ้งไปแล้ว จึงได้จัดส่งกำลังพลไปศึกษาหาความรู้ในการคัดแยกเศษขยะมารีไซเคิล แล้วนำมาถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียน, เยาวชน ตลอดถึงชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยมุ่งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของเศษขยะที่จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่รวมไปถึงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 สมดุล คือ มีการพอประมาณ, มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี, มีเหตุผล, มีเงื่อนไข, คือ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สู่ 4 สมดุล คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งการนำโครงการเยาวชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเศษขยะรีไซเคิล ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 จะเป็นภารกิจหนึ่งตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการสร้างความพร้อมทั้งในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบและมีวินัย จะส่งผลให้ประชาชนเพื่อนบ้านในการเข้าสู่ “สังคมอาเซียน” เข้ามาสัมผัสพบเห็นแล้วเอ่ยปากชมอย่างแน่นอน

ในปัจจุบันได้มีโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมในโครงการทั้งที่เป็นโรงเรียนของรัฐ, โรงเรียนตาดีกา, โรงเรียนปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสานา รวมทั้งสิ้น 132 โรง และหลังจากได้รับการเข้าอบรมแล้วทางโรงเรียนก็ได้จัดตั้ง ธนาคารเศษขยะขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดและลดปริมาณเศษขยะรวมทั้งเด็กนักเรียนนำเศษขยะมาขายและมีเงินเป็นทุนการศึกษา และได้ต่อยอดไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอระแงะ ตลอดจนการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับทางสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส เพื่อที่จะลดปริมาณเศษขยะตามชุมชนและเขตเทศบาล รวมไปถึงที่ว่าการอำเภอระแงะ ภายใต้โครงการจิตอาสากำจัดเศษขยะเพื่อชุมชน โดยปกติในตัวอำเภอระแงะจะมีปริมาณขยะจำนวน 3 ตันต่อวัน หลังจากที่ได้จัดทำโครงการจำนวนปริมาณเศษขยะลดลงจำนวน 1 ตันครึ่ง ในทุกวันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากประชาชนทำการคัดแยกเศษขยะมาขายเพื่อนำไปรีไซเคิล โดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ร่วมกับทางสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้เปิดทำการรับซื้อขยะที่คัดแยกแล้วทุกวันจันทร์ ณ วงเวียนลองกอง ใกล้สถานีรถไฟใจกลางของอำเภอระแงะ ตั้งแต่เวลา 09.00- 15.00 น. ทำให้เด็กนักเรียนและประชาชนจากตำบลต่าง ๆ นำขยะที่คัดแยกแล้วมาขายเป็นจำนวนมาก แล้วทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 กับทางสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส จะนำขยะไปขายให้กับทางร้านที่รับซื้อขยะที่คัดแยกนำไปรีไซเคิลต่อ แล้วนำเงินที่ขายมาคืนกำไรสู่สังคมโดยการสั่งซื้อสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ มอบให้เป็นการสาธารณประโยชน์ และในปัจจุบันก็ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ นำเงินที่ได้จากการขายเศษขยะที่คัดแยกแล้วไปบำรุงวัดต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอระแงะ และยังจัดทำโครงการขยะการกุศลเพื่อนำเงินไปสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอิสลามอีกด้วย

เพื่อความรักและความสมัครสมานสามัคคีของคนในพื้นที่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเป็นการคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 โดย พันเอกเฉลิมชัย ผู้บังคับการ ขอเชิญทุกท่านมารักษ์โลกด้วยกันคิดถึงสิ่งแวดล้อม  คิดถึงเรา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส.

นรินทร์ เทพพิรุณ-นราธิวาส


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น