วันพฤหัสบดี 5 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (3 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ชั้น 7 ของโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร กล่าวเปิดอบรมโครงการบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายก อบจ.กำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม ทั้งนี้บนเวทีมีวิทยากรคือ  ด็อกเตอร์พีรธร บุญยรัตรัตน์พันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศศวร นางชนิตา แสงพรม ผู้แทนสำนังกานโนธาธิการและผังเมือง นางกุลดา พันธ์เตี้ย ผู้แทนสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีนายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัด อบจ. นายจำนง แก้งทองดี ประธานสภาฯ อบจ.กำแพงเพชร และสมาชิกสภาฯรวมทั้งผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด รวมทั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วย จำนวน 400 คน

จากการรายงานที่กล่าว ทราบว่า อบจ.จัดประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดทำขึ้นตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย ไดกำหนดให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรมภาคประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน ประธานหอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มีบูรณาการในการพัฒนาร่วมกัน และมีแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกันที่จังหวัด มียุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้อง ถิ่นของตนเอง ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพ ของท้องถิ่น วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาส และอุปสรรค์ของท้องถิ่น เพื่อให้ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ จากนั้นก็กำหนดแนวทางพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุในวิสัยทัศน์ดังกล่าว ซึ่งต่อไปก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จากการประชุม ไปประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นต่อไป.

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น