วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 1 ธ.ค.)  นายเฉลิม  กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี      จ.นครศรีธรรมราช ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน  โครงการบ้านวังลุง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในท้องที่หมู่ 1 ต.ทอนหงส์  อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งจะเปิดดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ และจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำต้นแบบที่จะพัฒนาขยายผลไปสู้พื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป

โดยพบนายธรรมธร  ศรีภักดี นายช่างเทคนิคชำนาญการ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ควบคุมและติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีก 2 คน กำลังช่วยกันปรับแต่งระบบทางเทคนิคของเครื่องให้เสถียรหรือเกิดความสมดุลก่อนเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า อย่าไงไรก็ตามนายธรรมธร และเจ้าหน้าที่ได้ทำการทดลองเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าให้สื่อมวลชนชม พบว่าสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เหลอเพียงการปรับแต่งทางด้านเทคนิคอีกเล็กน้อยเท่านั้น

 นายธรรมธร ศรีภักดี เปิดเผยว่า  โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนแห่งนี้ เป็น 1 ใน 2 แห่งของโรงไฟฟ้าพลังชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอีกแห่งหนึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา  ในส่วนของโครงการบ้านวังลุงได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษืพลังงาน ปี 2554 จำนวน 28,171,000 บาท ในขณะนี้การก่อสร้างและติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเสร็จสิ้นพร้อมเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเร็ว ๆ นี้  ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ต้นแบบที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 466,000 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน 1,165,000 บาท (หน่วยละ 2.50 บาท) 

“การดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้มีการผลิตและใช้พลังงานทอดแทนของประเทศ เพิ่มขึ้นร้อนละ 20.3 ในปี พ.ศ. 2556  เนื่องจากปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน โดยพลังน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก  จึงได้ดำเนินการสำรวจศักยภาพเบื้องต้นและว่าจ้างสำรวจ ศึกษา ออกแบบและก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพภาพและชุมชนมีความต้องการ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ศักยภาพของพลังน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งจะก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงไฟฟ้าระดับชุมชนอย่างยั่งยืนประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้  เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการพลังงานชุมชน และ 5.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ เสริมสร้างองค์ความรู้และอาชีพสู่ราษฎรในท้องถิ่น”

นายช่างชำนาญการ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวอีกว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านวังลุง เป็นการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต พร้อมประตูรัยน้ำและประตูระบายตะกอน ผันน้ำเพียงบางส่วนผ่านท่องส่งน้ำไปยังอาคารโรงไฟฟ้าเพื่อผลักเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ผลิตพลังไฟฟ้าจ่ายเข้ากับระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และจะมอบโอนครุภัณฑ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ เป็นผู้บริหารจัดการ โดยขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ตามระเบียบการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กต่อไป”

ทางด้านนายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น และมีกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์มากว่า 15 ปี ส่งผลให้พื้นที่ป่าในชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำที่เป็นกำแพงชะลอน้ำป่าที่ไหลหลากในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดี แม้พื้นที่ป่าในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับผลกระทบต่ออุทกภัย น้ำปาไหลหลาก ทำให้ดินสไลด์ ภูเขาถล่ม สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา แต่ในพื้นที่บ้านวังลุง-บ้านเก้ากอ ใน ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี และบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบน้อยมาก จนสถาบันลูกโลกสีเขียวพิจารณาให้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 2 ปีซ้อน และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนดังกล่าว

  “คาดว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2555  หรือเดือนมกราคม 2456  จังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดเปิดเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยเชิญ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยจะแจ้งกำหนดการที่ชัดเจนให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง” นายเฉลิม กล่าว

 

               

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น