วันจันทร์ 2 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 

วันนี้ ( 11 ต.ค.)  ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย นายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดป้ายที่ทำการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมกล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองในด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายอาสาสมัครคุ้งครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในเชิงป้องกัน เฝ้าระวังแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมอย่างต่อเนื่อง
                            

ในปี 2555 ดำเนินการสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันก่อตั้งศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชนจังหวัดเลยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกันและกัน นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจังหวัดเลย จัดกิจกรรมด้านการจัดการปัญหาหรือความขัดแย้งในชุมชน โดยเน้นปัญหาที่เป็นความทุกข์ของคนในชุมชนหรือปัญหาเชิงสาธารณะเป็นสำคัญ ด้วยการใช้กระบวนการจัดเวทีเสวนาหาทางออกร่วมกัน เพื่อนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนได้ในหลายปัญหา อาทิ ปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ปัญหาวัยรุ่น ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลได้อย่างมาก
                              

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย จึงดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่จะให้ชุมชนในรูปแบบศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจังหวัดเลยต่อไป

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น