วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้(6 เม.ย.) พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภ. 5 เปิดเผยว่า ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 113 - 119/2555 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0009.231/ว 28 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ส.2555 และหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0009.231/ว 37 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555 ให้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงระดับรองผู้บังคับการในวาระประจำปี 2554 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตรถึงรองผู้บังคับการ นอกสังกัด ภ.5 มาดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่าย สำหรับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

โดยรายชื่อนายตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในสังกัด บช.ภ.5 มีดังนี้

พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ จิตรพันธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง , พ.ต.อ.จีรัฐติกุล อรุณจันทร์ภักดี ผกก.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย เป็น ผกก.สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง , พ.ต.อ.วิญญู อำนวยสมบัติ ผกก.สส.บก.น.9 เป็น ผกก.สภ.สันติสุข จว.น่าน , พ.ต.อ.อนุสรณ์ บุญญธรรม ผกก.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ เป็น ผกก.สภ.บ้านเสด็จ จว.ลำปาง , พ.ต.อ.เอกสฤษฎิ์ วิโรจน์ยุติ ผกก.สน.ประชาสำราญ บช.น. เป็น ผกก.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ ศรีวารัตน์ พงส.(สบ 3)สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ฐิติพล อรุณสกุล รอง ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.ไพศาล มาลัยเจริญ พงส.(สบ 3)กก.1 บก.ปอศ. เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ศรัณยพงศ์ เฉลิมจันทร์ รอง ผกก.ฝอ.ศูนย์ฝึกตำรวจ รร.นรต. เป็น รอง ผกก.ฝอ. บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.สันติ คำใส พงส.(สบ 3)สภ.เมืองขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เมืองเชียงใหม่ , พ.ต.ท.ทวีโชค นนทรา สว.ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก บก.อก.รร.นรต. เป็ฯ สว.อก.สภ.งาว จว.ลำปาง , พ.ต.ท.ยงยุทธ ทิพย์หิญ สวป.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี ภ.8 เป็น สว.อก.สภ.ภูเพียง จว.น่าน , พ.ต.ท.สุรสีห์ วาสประเสริฐสุข พงส.(สบ 2)สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.แม่เมาะ จว.ลำปาง , พ.ต.ท.เสรี วังมณี สวป.สน.แสมดำ เป็น สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย , พ.ต.ท.อุทัย วงศ์คำแสน สวป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา เป็น สวป.สภ.เมืองน่าน , พ.ต.ท.ทวี บุญกัณฑ์ สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ , พ.ต.ต.ไพโรจน์ สิริปิยานนท์ สว.อก.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ เป็น สว.(ธร.)ฝอ.ภ.จว.น่าน , พ.ต.ต.ยุทธนา กัญธง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ เป็น อาจารย์(สบ 2)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5 , พ.ต.ต.หญิง กัญญดา มีศรี สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.5 เป็น สว.(ธร.)ฝอก.ภ.จว.เชียงราย , พ.ต.ต.หญิง พนิดา ทุมรินทร์ สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. เป็น สว.(อก.)ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 , พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ วัฒนาโฆษิต อาจารย์(สบ 2)กลุ่มงานคณาจารย์ฯ รร.นรต. เป็น อาจารย์(สบ 2)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5 , ร.ต.อ.วันชนะ ทิพย์อาสน์ รอง สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. เป็น นว.(สบ 2) ผบช.ภ.5

  บัญชีแนบท้ายคำสั่งตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 114/2555 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 จำนวน 23 ราย ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.อ.จรัญฌิ์ เริงธรรม รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็น รอง ผบก.ภ.จว.น่าน , พ.ต.อ.ชาติชาย เนียวกุล รอง ผบก.สส.ภ.5 เป้น รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.อ.เชวงชัย ธีระกุล รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.ธนยินทร์ เทพรักษา รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็น รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ , พ.ต.อ.นิยม ด้วงสี รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ , พ.ต.อ.ปฐม ประจันเขตต์ รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.มนตรี สัมบุณณานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผบก.อก.ภ.5 , พ.ต.อ.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบก.ภ.จว.น่าน เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย , พ.ต.อ.วีระวุฒิ เนียมน้อย รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็น รอง ผบก.ภ.จว.น่าน , พ.ต.อ.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.อ.สิรภพ สังข์ดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.น่าน เป็น รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ , พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ พึ่งแย้ม รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.น่าน , พ.ต.อ.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผกก.สภ.งาว จว.ลำปาง เป็น รอง ผบก.สส.ภ.5 , พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว ผกก.สภ.แม่เมาะ จว.ลำปาง เป็น รอง ผบก.อก.ภ.5 , พ.ต.อ.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 เป็น รอง ผบก.สส.ภ.5 , พ.ต.อ.ปิยบุตร อัจฉริยมงคล ผกก.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ , พ.ต.อ.มาโชน มีสกุลคุณ ผกก.สภ.เชียงคำ จว.พะเยา เป็น รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา , พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ ผกก.สภ.จุน จว.พะเยา เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย , พ.ต.อ.สิโรฒม์ ภาคพืชเจริญ ผกก.ก.สส.ภ.จว.ลำปาง เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง , พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต ผกก.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.สุวัฒน์ สิทธิพรหม ผกก.สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง เป็น รอง ผบก.ภ.จว.แพร่  

บัญชีแนบท้ายคำสั่งตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 115/2555 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 จำนวน 62 ราย ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.อ.กชพล แก่นทรัพย์ ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ เป็น ผกก.สภ.งาว จว.ลำปาง , พ.ต.อ.กนิษฐ์ ประสานสุข ผกก.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.อ.กิตติสันธุ์ คงทวีพันธ์ ผกก.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน  เป็น ผกก.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.จิตตพล วงษ์วัน ผกก.สภ.ทุ่งฝาย จว.ลำปาง เป็น ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ , พ.ต.อ.ชัชวรินทร์ บุนนาค ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.5 เป็น ผกก.สภ.แม่ทะ จว.ลำปาง , พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผกก.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน เป็น ผกก.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ , พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม ผกก.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย เป็น ผกก.กก.สส.ภ.จว.พะเยา , พ.ต.อ.ดิเรก พึ่งประดิษฐ์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน เป็น ผกก.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย , พ.ต.อ.ถนอมศักดิ์ ยศแผ่น ผกก.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา , พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ศรีทองสุข ผกก.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.ทุ่งฝาย จว.ลำปาง , พ.ต.อ.ธเนส ชาวนาทุ่ง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.5 เป็น ผกก.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย เป็น ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.ธีรภัทร์ คงพานิช ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5 เป็น ผกก.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลำพูน , พ.ต.อ.นคร ขวานเพชร ผกก.สภ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง เป็น ผกก.กก.สส.ภ.จว.แพร่ , พ.ต.อ.นพดล กรึงไกร ผกก.กก.สส.ภ.จว.พะเยา เป็น ผกก.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย , พ.ต.อ.นันทิศักดิ์ วรรณ์ยางค์กูร ผกก.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.วังชิ้น จว.แพร่ , พ.ต.อ.นิตินาท วิทยาวุฑฒิกุล ผกก.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.5 , พ.ต.อ.ปิตุชัย บุญมี ผกก.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง เป็น ผกก.สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน , พ.ต.อ.พศวีร์ โชติเทียนชัยวัต ผกก.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย เป็น ผกก.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผกก.สภ.เมืองลำพูน เป็น ผกก.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส ผกก.สภ.เมืองลำปาง เป็น ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 , พ.ต.อ.พินิจ คำบุญมา ผกก.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ เป็น ผกก.สภ.นาหมื่น จว.น่าน , พ.ต.อ.พิศุปกรณ์ น้อยปักษา ผกก.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.เกาะคา จว.ลำปาง , พ.ต.อ.ไพศาล นันตา ผกก.สภ.ภูซาง จว.พะเยา เป็น ผกก.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย , พ.ต.อ.ภพกร คูณเจริญสุข ผกก.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.สอง จว.แพร่ , พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล ผกก.สภ.เมืองเชียงราย เป็น ผกก.สภ.เมืองแพร่ , พ.ต.อ.มานพ พิมสาร ผกก.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน เป็น ผกก.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.5 เป็น ผกก.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา ผกก.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.5 , พ.ต.อ.วันชัย เจริญผล ผกก.สภ.เมืองแพร่ เป็น ผกก.สภ.แม่ทา จว.ลำพูน , พ.ต.อ.วิโรจน์ วชิรัคกุล ผกก.สภ.ฝาว จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ , พ.ต.อ.วิวัฒน์ วงศืเนาวรัตน์ ผกก.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ เป็น ผกก.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน , พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล ผกก.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน เป็น ผกก.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย , พ.ต.อ.วุฒิไกร ฦาชา ผกก.สภ.นาหมื่น จว.น่าน เป็น ผกก.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.ศักย์ สุขเกษม ผกก.สภ.เทิง จว.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.ภูซาง จว.พะเยา , พ.ต.อ.สมชาติ เป้าพานิชย์ ผกก.สภ.วังชิ้น จว.แพร่ เป็น ผกก.สภ.สบปราบ จว.ลำปาง , พ.ต.อ.สมเดช ทศพร ผกก.สภ.ขุนยม จว.แม่ฮ่องสอน เป็น ผกก.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง , พ.ต.อ.สมบูรณ์ หอมนาน ผกก.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.5 , พ.ต.อ.สมศักดิ์ จินาภักดิ์ ผกก.สภ.บ้านเสด็จ จว.ลำปาง เป็น ผกก.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.สมาน จิตบุญ ผกก.สภ.แม่จริม จว.น่าน เป็น ผกก.สภ.เชียงคำ จว.พะเยา  

พ.ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย ผกก.สภ.เมืองน่าน เป็น ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.สิริมล วิสุทธิกุล ผกก.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย , พ.ต.อ.สุชาติ สิงห์ขรณ์ ผกก.สภ.สอง จว.แพร่ เป็น ผกก.สภ.แม่จริม จว.น่าน , พ.ต.อ.สุธรรม ชาติอาษา ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.5 เป็น ผกก.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย , พ.ต.อ.สุรกิจ ศรีมนัส ผกก.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา เป็น ผกก.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ อุตบุรี ผกก.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ เป้น ผกก.สภ.จุน จว.พะเยา , พ.ต.อ.อดุลย์ วุฒิพรหม ผกก.สภ.สันติสุข จว.น่าน เป็น ผกก.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.อดุลย์ สมนึก ผกก.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น ผกก.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย , พ.ต.อ.อักษร วงศ์ใหญ่ ผกก.สภ.แม่ทา จว.ลำพูน เป็น ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ , พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน ผกก.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง , พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.ลำปาง เป็น ผกก.สภ.เมืองเชียงราย , พ.ต.ท.ณัชพัฒน์ สัณหพจนนท์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองแพร่ เป็น ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน , พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ยุววรรณ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น ผกก.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ดาวฤกษ อยู่สวัสดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.ทรงกริช ออนตะไคร้ สวญ.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.วรพงศ์ คำลือ รอง ผกก.ป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.กก.สส.ภ.จว.ลำปาง , พ.ต.ท.วิเชียร ชุ่มชิต สวญ.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.น่าน , พ.ต.ท.วิโรจน์ เกศาพร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.สมชาย แช่มช้อย สวญ.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ เป็น ผกก.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน , พ.ต.ท.สายัณห์ จันทร์แจ่มกระจ่าง รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 เป็น ผกก.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สุรชัย ศุภยศอมร รอง ผกก.จร.กลุ่มงาน จร.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สุรพล จันทร์ทรงกลด รอง ผกก.สส.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5  

บัญชีแนบท้ายคำสั่งตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 116/2555 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 จำนวน 83 ราย ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.ท.กฤษณะ ชุ่มมงคล รอง ผกก.ป.สภ.วังชิ้น จว.แพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.กันต์ศักดิ์ สุรินทชัย รอง ผกก.สส.สภ.เถิน จว.ลำปาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปง จว.พะเยา , พ.ต.ท.กิตติพงษ์ สุขวัฒนพันธ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองเชียงราย เป็น สวญ.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.โกศัย เทพวงษ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง , พ.ต.ท.คมสันต์ กันธะป้อง พงส.(สบ 3)สภ.เมืองพะเยา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน , พ.ต.ท.จตุรงค์ แพโต พงส.(สบ 3)กลุ่มงานสอบสวน สภ.จว.ลำปาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ , พ.ต.ท.จรัญ สุวรรณเวช รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.จำรัส โพธิยอด รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ลำปาง , พ.ต.ท.จีรวัฒน์ ปานสมบัติ รอง ผกก.ป.สภ.นาน้อย จว.น่าน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.จุน จว.พะเยา , พ.ต.ท.จีรศักดิ์ บุษปะนันทน์ รอง ผกก.ป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่จริม จว.น่าน , พ.ต.ท.ชลทฤษ ชัชวาลย์ รอง ผกก.ป.สภ.จุน จว.พะเยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.งาว จว.ลำปาง , พ.ต.ท.ชวลิต ธนาคำ รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.น่าน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ชัชวาล แสงบุญ รอง ผกก.ป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สันติสุข จว.น่าน , พ.ต.ท.ชาญวิทย์ สุริยา สวญ.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ เป็น รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 , พ.ต.ท.ชินพันธ์ พราหมณ์พันธุ์ รอง ผกก.ป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ฐปธรรศ สามสีทอง รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่ทา จว.ลำพูน , พ.ต.ท.ณรงค์ แสวงธีรกูล รอง ผกก.ป.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา เป็น รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.เดชชาติ ใจวงค์ รอง ผกก.ป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปง จว.พะเยา , พ.ต.ท.เดชา ไชยอักษร รอง ผกก.สส.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ถนัด พลพานิช รอง ผกก.ป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ถาวร ยอดวีระพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.ลอง จว.แพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา , พ.ต.ท.ทรงวุฒิ พูนนิลรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน เป็น สวญ.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ทัพวิชญ์ พิชญ์ณัฐ สวญ.สภ.น้ำเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงราย , พ.ต.ท.ธนชัย ศรีจันทรากูล รอง ผกก.ป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาหมื่น จว.น่าน , พ.ต.ท.ธาตรี กุลวัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.เวียงสา จว.น่าน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ธานี มยุรา รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5 เป็น รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.นวพล นรินทร์สรศักดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.บัญชา อินถา รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย เป็น รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5 , พ.ต.ท.ประเสริฐ ไชยถา รอง ผกก.ป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ประหยัด สิงสิน รอง ผกก.สส.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมือง จว.แพร่ , พ.ต.ท.ปิยะพงศ์ ชำนาญ รอง ผกก.ป.สภ.แม่จริม จว.น่าน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่พริก จว.ลำปาง , พ.ต.ท.พงศกร รัศมีโรจน์กุล รอง ผกก.ป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.5 , พ.ต.ท.พงศ์พล พันธ์เตี้ย สวญ.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย เป็น สวญ.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ , พ.ต.ท.พนม สมชาติ รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เถิน จว.ลำปาง , พ.ต.ท.พิรุณ วุฒิศรี พงส.(สบ 3)สภ.เกาะคา จว.ลำปาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.ภิรมย์ สุทา รอง ผกก.ป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ภิศุช สภาพสภูมิ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองลำปาง เป็น รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.น่าน , พ.ต.ท.มงคล ปันตี รอง ผกก.ป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.5 , พ.ต.ท.มณเฑียร เสือน่วม สวญ.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ เป็น สวญ.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่  

พ.ต.ท.มนตรี ถาวร รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.แพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.มนัส เกิดสุขโข รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลำพูน เป็น รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.แพร่ , พ.ต.ท.มังกร ดอกทุเรียน รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลำพูน , พ.ต.ท.มานพ คมหลัก รอง ผกก.ป.สภ.แม่ทา จว.ลำพูน เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.เรวัตร ยืนธรรม  รอง ผกก.ป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย เป็นร รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.วชิระ โทปุญญานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.ปง จว.พะเยา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย , พ.ต.ท.วรพงษ์ มัจพันธุ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงราย เป็น รอง ผกก.กลุ่มานสอบสวน สภ.จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.วัฒนา ปราสัย รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลี้ จว.ลำพูน , พ.ต.ท.วีรธร เนตรบุตร รอง ผกก.ป.สภ.เวียงสา จว.น่าน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ สวญ.สภ.เรือง จว.น่าน เป็น สวญ.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สนั่น แก้วตา รอง ผกก.ป.สภ.นาหมื่น จว.น่าน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.สพลพันธ์ พูลน้อย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.จร.กลุ่มงาน จร.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สมคิด หมั่นงาน พงส.(สบ 3)สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา เป็น รอง ผกก.สส.ภ.เมืองเชียงราย , พ.ต.ท.สมภพ มณีเวช รอง ผกก.ป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สรรเสริฐ คงเมือง รอง ผกก.ป.สภ.สองแคว จว.น่าน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.สวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย สวญ.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ เป็น สวญ.สภ.งอบ จว.น่าน , พ.ต.ท.สันติ แก้วอินต๊ะ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ , พ.ต.ท.สาคร สุขภูมิพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.สิทธา คำเลิศ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ลำปาง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.เสถียร สมฤทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแพร่ เป็น สวญ.สภ.น้ำเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.เสน่ห์ แสงเพชร สวญ.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย , พ.ต.ท.โสภณ ม่วงเฟื่อง รอง ผกก.ป.สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา เป็น รอง ผกก.จร.เมืองเชียงราย , พ.ต.ท.หญิง บุษยมาส เชื้อชมพู รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.หญิง สุธิา สมิทธิไกร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลำพูน เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลำปาง , พ.ต.ท.อธิพงศ์ ทองแดง พงส.(สบ 3)สภ.เมืองเชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เวียงสา จว.น่าน , พ.ต.ท.อนันต์ นิรุตินนท์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พะเยา เป็น สวญ.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย , พ.ต.ท.อนุพงธ์ สนิท รอง ผกก.ป.สภ.พาน จว.เชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา , พ.ต.ท.อนุวัตร คำสาร รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.อภิวัฒน์ ใจงาม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.น่าน เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พะเยา , พ.ต.ท.อัครภูมิ ชนะใหญ่ สวญ.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ เป็น สวญ.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ , พ.ต.ท.อำนวย มีศรฤทธิ์ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.อุทัย คำแสน รอง ผกก.ป.สภ.งาว จว.ลำปาง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ , พ.ต.ท.อุรุพงษ์ ธงศิลา รอง ผกก.ป.สภ.ปง จว.พะเยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลอง จว.แพร่ , พ.ต.ท.กษิต กสิโสภา สวป.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สองแคว จว.น่าน , พ.ต.ท.ณฐภณ แก้วกำเนิด สว.สส.สภ.เมืองแพร่ เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่ , พ.ต.ท.ณัฐดนัย เลานันท์ สว.สส.สภ.ปัว จว.น่าน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.บำรุง น้อมเศียร สว.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.วังชิ้น จว.แพร่ , พ.ต.ท.เผ่า ดอกไม้พุ่ม สว.สส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาน้อย จว.น่าน , พ.ต.ท.ภูชิชย์ ตรียัมปราย สวป.สภ.งาว จว.ลำปาง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมือง จว.แพร่ , พ.ต.ท.สมชาย สุขทรัพย์ สวป.สภ.เมืองแพร่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เวียงสา จว.น่าน , พ.ต.ท.สุกฤษณ์ คำเวียงสา สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา เป็น รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.พะเยา , พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ ร่วมสนิท สว.(อก.)ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 เป็น รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5  

บัญชีแนบท้ายคำสั่งตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 117/2555 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 จำนวน 100 ราย ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.ท.กิตติพงศ์ กังวาลไกร สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ , พ.ต.ท.เกศ สมพาน สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.เกียรติ ชอบจิตต์ สว.อก.สภ.ภูเพียง จว.น่าน เป็น สวป.สภ.เมืองเชียงราย , พ.ต.ท.ขวัญชัย ทองเจริญ สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ขวัญชาติ ชุ่มมงคล สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน เป็น สวป.สภ.แม่ยาว จ.เชียงราย , พ.ต.ท.จำลอง ธิกานนท์ สวป.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ เป็น สวป.สภ.สบปราบ จว.ลำปาง , พ.ต.ท.จิระพงษ์ รุจิรานุรักษ์ สว.สส.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลำพูน เป็น สว.สส.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.จิรัฐติพงษ์ เลิศวิริยานันท์ สว.(อก.)ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 เป็น สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.จีรณัทย์ วัฒนาวสุพันธ์ สวป.สภ.งอบ จว.น่าน เป็น สว.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย , พ.ต.ท.จีรศักดิ์ จันทร์กาพย์ สว.จร.กลุ่มงาน จร.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน , พ.ต.ท.เจริญชัย จารุแพทย์ สว.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา , พ.ต.ท.ชลิตพงศ์ เสมอถุง สว.สส.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ เป็น สวป.สภ.สันติสุข จว.น่าน , พ.ต.ท.ชัยชนะ แดงดี สว.กก.สส.ภ.จว.ลำปาง เป็น สว.สส.สภ.บ้านธิ จว.ลำพูน , พ.ต.ท.ชัยยุทธ โสกันเกตุ สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน เป็น สว.สส.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ชัยรัตน์ เรืองรุ่ง สว.สส.สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน เป็น สว.สส.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ชาติไทย ชูชัย สว.สส.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.ชำนาญ นันติวงค์ สวป.สภ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.ชูชัย มงคล สว.อก.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 , พ.ต.ท.เชาวลิต คูห์ตระกูล สว.สส.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา , พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ ทาเกิด สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน เป็น สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ณัฐชัย ใจหลวง สวป.สภ.เมืองแพร่ เป็น สวป.สภ.งอบ จว.น่าน , พ.ต.ท.เดชา ปัญญา สว.(อก.)ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 เป็น สว.อก.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ทองใบ ขัดปิน สว.สส.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน เป็น สวป.สภ.เกาะคา จว.ลำปาง , พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ วุฒิเทิดสกุล สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน , พ.ต.ท.ธนานนท์ ยุทธนา สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.ธรรมนูญ นาคบัว พงส.(สบ 2)สภ.วังหงส์ จว.แพร่ เป็น สว.สภ.อวน จว.น่าน , พ.ต.ท.นนทชัย ไชยวัฒนานนท์ สว.สส.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ เป็น สว.สส.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน , พ.ต.ท.นรินทร์ ศรนรินทร์ สวป.สภ.เมืองลำปาง เป็น สว.จร.สภ.เมืองลำพูน , พ.ต.ท.นิติกร นันตา สวป.สภ.แม่จริม จว.น่าน เป็น สว.สส.สภ.ลอง จว.แพร่ , พ.ต.ท.นิติกานต์ วงค์นุปิง สว.(ธร.ฝอ.ภ.จว.ลำปาง เป็น สว.อก.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย , พ.ต.ท.นิเวศน์ ดอนชัยรัตน์ สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน เป็น สว.สส.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ , พ.ต.ท.บรรเทิง กาศสกุล สว.(ธร.)ฝอ.ภ.จว.ลำพูน เป็น สว.(อก.)ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 , พ.ต.ท.บัณฑิต จิตต์ภาคภูมิ สว.สส.สภ.บ้านธิ จว.ลำพูน เป็น สว.สส.สภ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.บุญชาย แสนชัชวาล สว.(ธร.)ฝอ.ภ.จว.เชียงราย เป็น สว.อก.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.บุญเทิง คำปัญญา สวป.สภ.ลอง จว.แพร่ เป็น สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน , พ.ต.ท.ประชัน เขื่อนแก้ว สว.สส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.เมืองแพร่ , พ.ต.ท.ประทีป ใจจิต สว.จร.สภ.เมืองลำพูน เป็น สวป.สภ.เมืองลำปาง , พ.ต.ท.ประทีป เสียงดัง สว.สส.สภ.เวียงสา จว.น่าน เป็น สว.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ประเทียบ จอมนงค์ สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ เป็น สวป.สภ.ปัว จว.น่าน , พ.ต.ท.พิศิษฐ์ ศรีจันทร์ สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ภานุรุจ แสงสร้อย สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.เมืองแพร่ , พ.ต.ท.มนตรี ภูมิสอาด สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ เป็น สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.รัฐพัฒน์ นายะนวล สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.วิบูลย์ เกตุฉัตร สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 เป็น สวป.สภ.เหมืองจี้ จว.ลำพูน , พ.ต.ท.วีรชิต พรบุตร สวป.สภ.เชียงคำ จว.พะเยา เป็น สว.(อก.)ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 , พ.ต.ท.ศักดิ์กันา มหาวัน สว.สส.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน เป็น สว.สส.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ , พ.ต.ท.ศิริศักดิ์ ยะกลิ้ง สวป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน เป็น สว.(อก.)ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 , พ.ต.ท.สงคาร เสาร์แดน สว.สส.สภ.ลอง จว.แพร่ เป็น สวป.สภ.แม่จริม จว.น่าน , พ.ต.ท.สงวน แสงคำ สว.สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน เป็น สว.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ , พ.ต.ท.สมโพธิ์ สอิ้งแก้ว สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน เป็น สวป.สภ.งาว จว.ลำปาง , พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตันคำปวน สว.สส.สภ.เรือง จว.น่าน เป็น สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สรัญรัฐ ชยนนท์ สว.จร.สภ.เมืองเชียงราย เป็น สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา , พ.ต.ท.สุทัศน์ ขันจันทร์ สวป.สภ.เหมืองจี้ จว.ลำพูน เป็น สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.สุทิน กลิ่นหวล พงส.(สบ 2)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สภ.น้ำมวบ จว.น่าน , พ.ต.ท.สุบิน นารักษ์ สว.(ธร.)ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.5 เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สุพัฒน์ ชมเชย สวป.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ , พ.ต.ท.สเน่ห์ สมบูรณ์ สว.สส.สภ.นาน้อย จว.น่าน เป็น สว.สส.สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง , พ.ต.ท.ไสว ขำภูเขียว สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา เป็น สว.จร.สภ.เมืองเชียงราย , พ.ต.ท.หญิง สุพัตรา สิงห์ขร สว.อก.สภ.งาว จว.ลำปาง เป็น อาจารย์(สบ 2)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5  

พ.ต.ท.อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์ สวป.สภ.ปัว จว.น่าน เป็น สว.จร.สภ.เมืองแพร่ , พ.ต.ท.อนัต์ พรมมา สวป.สภ.สันติสุข จว.น่าน เป็น สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ , พ.ต.ท.อลงกรณ์ พรหมตา พงส.(สบ 2)สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.อาทิตย์ ทองเลิศ สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ , พ.ต.ท.อำนวย บุญยืน สว.สส.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.เรือง จว.น่าน , พ.ต.ท.เอกทัศน์ ชัยพรหม สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา , พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ จิตประสาน สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.ปัว จว.น่าน , พ.ต.ต.จักรินทร์ อัสดงพงพนา สวป.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.น่าน เป็น สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.จักรียุทธ โชติวชิรพงศ์ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 เป็น สวป.สภ.ลี้ จว.ลำพูน , พ.ต.ต.จิรพัส เกิดลาภผล สวป.สภ.ลี้ จว.ลำพูน เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ลำปาง , พ.ต.ต.เจษฎา ปาลีกุย สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ เป็น สว.สส.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.นัทธพล ศรีคำสุข สวป.สภ.สบปราบ จว.ลำปาง เป็น สว.สส.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ต.นิวัต ทัศนเกษม สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ เป็น สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน , พ.ต.ต.นิเวทย์ อินทำ สว.สส.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน เป็น สว.สส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ , พ.ต.ต.ประเวศน์ พิโลนพงศธร สว.สส.สภ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง เป็น สว.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน , พ.ต.ต.พัสกร ธวัชเชียงกุล สว.สส.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา , พ.ต.ต.วชิรศักดิ์ ศรีประสม สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.เมืองปาน จว.ลำปาง , พ.ต.ต.วรเชษฐ์ สกิจกัน สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็น สว.จร.กลุ่มงาน จร.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.วาณัฐพงศ์ สันติพงศธร สว.อก.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลำพูน เป็น สว.(อก.)ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 , พ.ต.ต.วิศณุ แปงยาแก้ว สว.สส.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย , พ.ต.ต.สิราวิชญ์ พุ่มพวง สว.(ธร.)ฝอ.ภ.จว.น่าน เป็น สว.อก.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย , พ.ต.ต.อำนาจ ธรรมสร สว.(อก.)ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 เป็น สวป.สภ.เชียงคำ จว.พะเยา , พ.ต.ต.อุดม กันทาแจ่ม สว.(อก.)ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 เป็น สว.(ธร.)ฝอ.ภ.จว.ลำพูน , พ.ต.ต.เอกธนัช นิ่มเพ็ง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน , ร.ต.อ.กิตติวัฒน์ จันตา รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.เวียงสา จว.น่าน , ร.ต.อ.คเชนทร์ เชิดชูตระกูลทอง รอง สว.(สส.)กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 เป็น สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน , ร.ต.อ.ฐนศกณ ประมาณ รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ บุญศรี รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย เป็น สว.อก.สภ.เวียงสา จว.น่าน , ร.ต.อ.ธนกร ธรรมลังกา รอง สว.(สส.)กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 เป็น สว.(ธร.)ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน , ร.ต.อ.ธนพงศ์ ไสยะพันธ์ รอง สว.จร.กลุ่มงาน จร.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น สว.(ธร.)ฝอ.ภ.จว.น่าน , ร.ต.อ.ปรีชา คำยัง รอง สวป.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย , ร.ต.อ.ภาดล กะนะลัย รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ เป็น สว.อก.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.สามารถ วงศ์ใหญ่ รอง สวป.สภ.เมืองลำปาง เป็น สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน , ร.ต.อ.สุรจิตต์ เหล่าจำรูญ รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน , ร.ต.อ.สุวิจักขณ์ กู้พิมายวรกูล รอง สว.สส.สภ.พร้าว จว.เชียใหม่ เป็น สวป.สภ.ลอง จว.แพร่ , ร.ต.อ.เส้นชัย ฟู่เจริญ รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ เป็น สว.อก.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ , ร.ต.อ.อดุลย์ คำมูล รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 เป็น สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน , ร.ต.อ.อนุสรณ์ สิงห์คาร นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็น สว.(ธร.)ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.5 , ร.ต.อ.อุเทน รวมสุข รอง สว.(สส.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น สว.อก.สภ.ทากาศ จว.ลำพูน  

บัญชีแนบท้ายคำสั่งตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 118/2555 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 จำนวน 115 ราย ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.ท.ชัชวาล สุธาวา รอง ผกก.สส.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่ทา จว.ลำพูน , พ.ต.ท.ทันชัย ยศชูสกุล พงส.(สบ 3)สภ.แม่จัน จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เชียงกลาง จว.น่าน , พ.ต.ท.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา พงส.(สบ. 3)สภ.บ้านหลวง จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ประยูร พริบไหว พงส.(สบ 3)สภ.สูงเม่น จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.บ้านหลวง จว.น่าน , พ.ต.ท.มนตรี ชัยงามเมือง พงส.(สบ 3)สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.สุธน แสนแปง พงส.(สบ 3)สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.อิทธิรัชต์ แสนปัญญา พงส.(สบ 3)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน , พ.ต.ท.อุทัย การะเกษ พงส.(สบ 3)สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.กระจ่าง จิตอารี สว.สภ.อวน.จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ปัว จว.น่าน , พ.ต.ท.เกษม การิยา พงส.(สบ 2)สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง , พ.ต.ท.จรัส สุทกุล พงส.(สบ 2)สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.จักรี วงค์คำ พงส.(สบ 2)สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.จำนงค์ ศรีคำวัง พงส.(สบ 2)สภ.แม่เมาะ จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่เมาะ จว.ลำปาง , พ.ต.ท.ชุมพร ธุระกิจ พงส.(สบ 2) สภ.สบปราบ จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.สบปราบ จว.ลำปาง , พ.ต.ท.ณฐกฤษ ชัยนันท์ พงส.(สบ 2)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ , พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ ไชยชนะ พงส.(สบ 2)สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ , พ.๖.ท.ทนง ผาเพียง พงส.(สบ 2)สภ.นาพูน จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.นาพูน จว.แพร่ , พ.ต.ท.ทวีชัย พรมเพ็ชร พงส.(สบ 2)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ทวีรัช สุวรรณฤทธิ์ พงส.(สบ 2)สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา , พ.ต.ท.เทียรชัย เทพอาจ พงส.(สบ 2)เวียงต้า จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เวียงต้า จว.แพร่ , พ.ต.ท.ธงชัย สุยะลังกา พงส.(สบ 2)สภ.เถิน จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เถิน จว.ลำปาง , พ.ต.ท.นพดล พิมานศรีวิไล พงส.(สบ 2)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.นริศ สายมณี พงส.(สบ 2)สภ.เหมืองจี้ จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เหมืองจี้ จว.ลำพูน , พ.ต.ท.นิคม จอมเล็ก พงส.(สบ 2)สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.นิพล สุระป้อม พงส.(สบ 2)สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย , พ.ต.ท.บรรจง เรืองสุข พงส.(สบ 2)สภ.บ้านเสด็จ จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.บ้านเสด็จ จว.ลำปาง , พ.ต.ท.บุญเชิด วงศ์แก้ว พงส.(สบ 2)สภ.งาว จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.งาว จว.ลำปาง , พ.ต.ท.บุญธรรม กำไร พงส.(สบ 2)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.บุรฉัตร ขวัญคำ พงส.(สบ 2)สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ประทวน อาจกล้า พงส.(สบ 2)เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ประเสริฐ รู้ทำนอง พงส.(สบ 2)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ปิติพงศ์ บ้านคุ้ม พงส.(สบ 2)สภ.เวียงมอก จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เวียงมอก จว.ลำปาง , พ.ต.ท.ผดุง จักรตอน พงส.(สบ 2)สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ , พ.ต.ท.พงค์ศักดิ์ พิทักษ์เมธี พงส.(สบ 2)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา , พ.ต.ท.พิพัฒน์ บัวเย็น พงส.(สบ 2)สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.พุฒิ มนเทียน พงส.(สบ 2)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ภูชิชย์ พินิจสุวรรณ พงส.(สบ 2)สภ.จุน จว.พะเยา เป็น พงส.(สบ 3)สภ.จุน จว.พะเยา , พ.ต.ท.มนตรี แก้วสุริยะ พงส.(สบ 2)สภ.งาว จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.งาว จว.ลำปาง , พ.ต.ท.เมธี ยั่งยื่น พงส.(สบ 2)สภ.เกาะคา จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เกาะคา จว.ลำปาง , พ.ต.ท.ยุทธนา โยธาพยัพ พงส.(สบ 2)สภ.เชียงของ จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เชียงของ จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ยุทธนา อุตรพงศ์ พงส.(สบ 2)สภ.บ้านธิ จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.บ้านธิ จว.ลำพูน , พ.ต.ท.วรกุล คุณยศยิ่ง พงส.(สบ 2)สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.วรธันย์ เครือจันต๊ะ พงส.(สบ 2)สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง , พ.ต.ท.วันรัตน์ บรรเรียนกิจ พงส.(สบ 2)สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.วิทยา วงศ์ใหญ่ พงส.(สบ 2)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.วิทยา วิญญายอง พงส.(สบ 2)สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.วินธัย กิตติธีระวัฒน์ พงส.(สบ 2)สภ.เทิง จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เทิง จว.เชียงราย , พ.ต.ท.วิสูตร วงศ์ใหญ่ พงส.(สบ 2)สภ.เมือง จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สงบ ฟักแก้ว พงส.(สบ 2)สภ.ภูซาง จว.พะเยา เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ภูซาง จว.พะเยา , พ.ต.ท.สนิท ปทุมทิพย์สิริ พงส.(สบ 2)สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา , พ.ต.ท.สมเกียรติ ปาระมี พงส.(สบ 2)สภ.พาน จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.พาน จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สมชัย นาคปลา พงส.(สบ 2)สภ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน , พ.ต.ท.สมนึก เปี้ยสาย พงส.(สบ 2)สภ.เวียงมอก จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เวียงมอก จว.ลำปาง , พ.ต.ท.สมศักดิ์ นันทะวงศ์ พงส.(สบ 2)สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน , พ.ต.ท.สรรชัย บัวลาดชินภโชติ พงส.(สบ 2)สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สังคม คลังแสง พงส.(สบ 2)สภ.ภูซาง จว.พะเยา เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ภูซาง จว.พะเยา , พ.ต.ท.สาคร ขัตติยะบุตร พงส.(สบ 2)สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สายัณห์ นึกเร็ว พงส.(สบ 2)สภ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง  

พ.ต.ท.สุภาพ คำภูยศ พงส.(สบ 2)สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง , พ.ต.ท.สุรินทร์ กันทะเสน พงส.(สบ 2)สภ.สะเอียบ จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.สะเอียบ จว.แพร่ , พ.ต.ท.หญิง จรีย์วรรณ พุทธนุรักษ์ พงส.(สบ 2)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.หญิง สายพิน ทิจจรัตน์ พงส.(สบ 2)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.หญิง สุพรรณา ต้นตระกูลรัตน์ พงส.(สบ 2)สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ เป็ฯ พงส.(สบ 3)สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.อดุลย์ ขาววงค์ พงส.(สบ 2)สภ.บ้านหลวง จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.บ้านหลวง จว.น่าน , พ.ต.ท.อธิคม คำเทพ พงส.(สบ 2)สภ.เชียงกลาง จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เชียงกลาง จว.น่าน , พ.ต.ท.อภิชาติ แรงสิงห์ พงส.(สบ 2)สภ.บ้านเอื้อม จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.บ้านเอื้อม จว.ลำปาง , พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ อิ่นใจ พงส.(สบ 2)สภ.พาน จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.พาน จว.เชียงราย , พ.ต.ท.อรุณ ร่วมสุข พงส.(สบ 2)สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.อัคภูมิ ขาเลศักดิ์ พงส.(สบ 2)สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.อัศวิน สูติวงศ์ พงส.(สบ 2)สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง , พ.ต.ท.อาจหาญ ทุ่งเก้า พงส.(สบ 2)สภ.แม่พริก จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่พริก จว.ลำปาง , พ.ต.ท.อุดม อุดมวงษ์ พงส.(สบ 2)สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.เอกชัย เพียงใจวงค์ พงส.(สบ 2)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.เอนก บางวัน พงส.(สบ 2)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา , พ.ต.ท.เอนก อุตะมะ พงส.(สบ 2)สภ.เถิน จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เถิน จว.ลำปาง , พ.ต.ต.อาทิตย์ เลียวสิริพงศ์ พงส.(สบ 2)สภ.แม่จัน จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา , พ.๖.ท.ชัย แก้วเกตุศรี พงส.(สบ 2)สภ.น้ำมวบ จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ , พ.ต.ท.บุญฤทธิ์ คำบุญเรือง พงส.(สบ 2)สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ปริญญา หาญยศ พงส.(สบ 2)สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 2)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พะเยา , พ.ต.ท.ไพโรจน์ สังข์พนัส พงส.(สบ 2)สภ.ก้อ จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.อุทัย เวียงทอง พงส.(สบ 2)สภ.สอง จว.แพร่ พงส.(สบ 2)สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน , ร.ต.อ.กฤตพัฒน์ บุณยเกษมโรจน์ พงส.(สบ 1)สภ.เชียงของ จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เชียงของ จว.เชียงราย , ร.ต.อ.ชนะ ศรีวิชัย พงส.(สบ 1)สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา เป็น พงส.(สบ 2)สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา , ร.ต.อ.ชลธร ขันทอง พงส.(สบ 1)สภ.เด่นชัย จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เด่นชัย จว.แพร่ , ร.ต.อ.ชัยยง อินเถิง พงส.(สบ 1)สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย , ร.ต.อ.ชินน์ สนธิ พงส.(สบ 1)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน , ร.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ ยศแก้วอุด พงส.(สบ 1)สภ.บ้านธิ จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.บ้านธิ จว.ลำพูน , ร.ต.อ.ทวีศักดิ์ ตุ้ยบุญมา พงส.(สบ 1)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ , ร.ต.อ.ทองดี ติดทะ พงส.(สบ 1)สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลำพูน , ร.ต.อ.เทียน ธนสารปัญญา พงส.(สบ 1)สภ.ช้างเผือก  จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.ธนเดช ศรีสุนทร พงส.(สบ 1)สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.ธนสิทธิ์ ติ๊บแปง พงส.(สบ 1)สภ.พาน จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 2)สภ.พาน จว.เชียงราย , ร.ต.อ.ธนะโรจน์ ธนรัฐนวลหงส์ พงส.(สบ 1)สภ.เชียงกลาง จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เชียงกลาง จว.น่าน , ร.ต.อ.ธวัช สิงห์ชัย พงส.(สบ 1)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย , ร.ต.อ.ธีรภัทร์ มอยคำตื้อ พงส.(สบ 1)สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.นิพล จันต๊ะวงค์ พงส.(สบ 1)สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 2)สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย , ร.ต.อ.ปกิต ผัดขัน พงส.(สบ 1)สภ.เมือง จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ , ร.ต.อ.ประสงค์ นาฝั้น พงส.(สบ 1)สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.ประสิทธิ์ คำวงค์ษา พงส.(สบ 1)สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.พีรภัทร์ อุ่นนันกาศ พงส.(สบ 1)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย , ร.ต.อ.ภัทระ ตนะทิพย์ พงส.(สบ 1)สภ.ปัว จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.ปัว จว.น่าน , ร.ต.อ.รัฐธรรมนูญ มูลรัตน์ พงส.(สบ 1)สภ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เมืองลำพุน จว.ลำพูน , ร.ต.อ.วิเชียร ชัยชมภู พงส.(สบ 1)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.วิเชียร ประมูลสิน พงส.(สบ 1)สภ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง , ร.ต.อ.สนั่น จันทรบุตร พงส.(สบ 1)สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.สมเกียรติ บุญสวัสดิ์หิรัญ พงส.(สบ 1)สภ.สอง จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.สอง จว.แพร่ , ร.ต.อ.สมเกียรติ รวมเงิน พงส.(สบ 1)สภ.เมืองน่าน จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เมืองน่าน จว.น่าน , ร.ต.อ.สมชาย หมายมั่น พงส.(สบ 1)สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.สมเด่น แดงเครื่อง พงส.(สบ 1)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ พงส.(สบ 2)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.สรวิศฐ์ คิดดี พงส.(สบ 1)สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 2)สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย , ร.ต.อ.สุพจน์ สุวรรณ์ พงส.(สบ 1)สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ , ร.ต.อ.อธิป คำเงิน พงส.(สบ 1)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 2)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย , ร.ต.อ.อุตสาหะ ณ เชียงใหม่ พงส.(สบ 1)สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่  

บัญชีแนบท้ายคำสั่งตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 119/2555 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 จำนวน 3 ราย ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.ท.หญิง นวกร คำดี อาจารย์(สบ 2)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5 เป็น อาจารย์(สบ 3)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5 , พ.ต.ท.หญิง พิมล มั่นเมือง อาจารย์(สบ 2)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5 เป็น อาจารย์(สบ 3)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5 , พ.ต.ท.หญิง ภาวนา มาลากุล อาจารย์(สบ 2)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5 เป็น อาจารย์(สบ 3)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5  

บัญชีแนบท้ายคำสั่งกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 45/2555 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ. 5 เป็น ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 , พ.ต.อ.เขมรินทร์ หัสศิริ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.5 , พ.ต.อ.วัชรา รักษ์คิด ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.5 เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5  

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.จว.เชียงใหม่ ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.อ.ดุลยเดชา อาชวะสมิตระกูล ผกก.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.ธวัชชัย เทพบุญ ผกก.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.พิษณุ อุณหเสรี ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.ภูริฑัตต์ พันธ์กุล ผกก.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.มนตรี พงษ์ทัดศิริกุล ผกก.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.จำเริญ ชัยมงคล พงส.(สบ 3)สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ตรีกฤช จงวิไล รอง ผกก.ป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ทีฆวุฒิ บัณฑิตชูสกุล พงส.(สบ 3)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ รอง ผกก.สส.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ธวัช พรหมใจ พงส.(สบ 3)สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.บุญลือ เอี่ยมใย รอง ผกก.ป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ เป็น สวญ.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ประพัฒน์ ชัยชมภู พงส.(สบ 3)สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.พงศธร เตมีศักดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.รณชัย รอดลอย รอง ผกก.ป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ ศิริเดชอนันต์ รอง ผกก.ป.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.กฤษฎา พงษ์สุวรรณ สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ , พ.ต.ท.กิจวัฒน์สินธุ์ อมรตธนทรัพย์ สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.คำแสน ท้าวเป็ง สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ชนะ พิทยานุกูล สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า สว.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ พุทธสอน สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.พัชรพงษ์ อัครเมธากุล สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.พิภพ ขัติฤกษ์ สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.พีรวุฒิ คำใจ สวป.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ภิชณุ แก้วยอด สวป.สภ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.วรภาส ศรีอ่อน สว.สส.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.วิเชียร ผ่อนจัตุรัส สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.วิฑูร วรวัลย์ สว.สส.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สมดุลย์ ไวรักษ์ สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สราวุธ นุชนารถ สว.สส.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สุรพล เทพเสน สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สว่าง สิทธิวัง สว.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.สุวิทย์ มีนาเมิน สว.สส.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ สว.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.คมสัน มีภักดี สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.คมสันต์ บำรุงยศ สว.สส.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ เป็น สว.จร.กลุ่มงาน จร.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.เฉลิมพล แก้ววงศ์วัน สว.จร.กลุ่มงาน จร.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.นิรันดร์ ถูกแผน สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.พิพัฒน์ นาระเดช สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ เป็น สว.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.ภูวิดิต ไชยพรม สวป.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ เป็น สว.จร.กลุ่มงาน จร.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.รัฐพงษ์ อุดมศรี สว.จร.กลุ่มงาน จร.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.ศุภชัย วังลัยคำ สว.สส.สภ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.อัคพันชร์ รัตนนิธิพรผล สว.สส.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ เป็น สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่  

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.จว.เชียงราย ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.อ.เถกิง ทองอินทร์ ผกก.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.เทิง จว.เชียงราย , พ.ต.อ.ประเจียด หนูเทพ ผกก.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย , พ.ต.อ.มานพ เสนากูล ผกก.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย , พ.ต.อ.สมาน ไกรพล ผกก.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย , พ.ต.อ.จำลอง งามเนตร ผกก.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย , พ.ต.ท.โกศล วงศ์สถาน รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ธวัชชัย รักษ์เตียสกุล รอง ผกก.ป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สุภวัฒน์ จี๋คีรี พงส.(สบ 3)สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 3)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย เป็น สวญ.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สุวรรณ เข็มวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พาน จว.เชียงราย , พ.ต.ท.หาญชัย รัตนกิจธรรม รอง ผกก.ป.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สมพร เชยบาล สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย , พ.ต.ท.เอกชัย ไชยยะ สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ไกรสร คำรังษี สว.สส.สภ.เทิง จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย , พ.ต.ต.ศุภกรณ์ชัย เดชายิ้มสวัสดิ์ สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย , พ.ต.ท.เด็ดดวง พรมตัน สวป.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.เทิง จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สุพัฒน์ บุญลำ สว.สส.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.เจริญ ใจปิน พงส.(สบ 2)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ธีรพงษ์ ไชยศณี สว.อก.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ปริญญา เพิ่มการ สว.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย , พ.ตท.พฤศร มาอินทร์ สว.ธร.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย เป็น สว.ธร.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย , พ.ต.ท.พันธนันท์ ลาพิงค์ สว.สส.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย , พ.ต.ต.รังสิต แก้วไชยา สว.สส.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย , พ.ต.ท.ยุทธกร ธรรมวงศ์ สว.ธร.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สมพงษ์ สุขพันธ์ สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย เป็น สว.สส.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย , พ.ต.ท.สมโภช นาวา สว.สส.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย เป็น สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงราย , พ.ต.ท.อุดมชัย วุฒิกานนท์ สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย , พ.ต.ต.ณรงค์ สงบ สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย เป็น สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย  

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.จว.น่าน ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.อ.ประยูร ชำนาญคง ผกก.ฝอก.ภ.จว.น่าน เป็น ผกก.สภ.เมืองน่าน , พ.ต.อ.สุรวุฒิ ฐานันตะ ผกก.สภ.บ่อเกลือ เป็น ผกก.สภ.บ้านหลวง , พ.ต.ท.กัณฑวัฒน์ ไทยเจริญ สวญ.สภ.งอบ จว.น่าน เป็น สวญ.สภ.เรือง จว.น่าน , พ.ต.ท.กิตติคุณ ขุนชุ่ม พงส.(สบ 2)สภ.ปัว จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เวียงสา จว.น่าน , พ.ต.ท.จิตรภณ สมหมาย สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน เป็น สว.สส.สภ.นาน้อย จว.น่าน , พ.ต.ท.ชวกวิน วีระเดชะ สว.อก.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน , พ.ต.ท.ประพจน์ สีมะสิงห์ สวป.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน เป็น สว.อก.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน , พ.ต.ท.ประภาส ฝั้นอิ่นแก้ว สว.สภ.น้ำมวบ จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 2)สภ.แม่จริม จว.น่าน , พ.ต.ท.มงคล กวาวสิบสาม พงส.(สบ 2)สภ.เวียงสา จว.น่าน เป็น พงส.(สบ 2) สภ.น้ำมวบ จว.น่าน , พ.ต.ท.สมศักดิ์ ผิวสลิด สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน เป็น สวป.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน , พ.ต.ท.สุพจน์ โรจนสาโรจน์ สว.สส.สภ.สองแคว จว.น่าน เป็น สวป.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน , พ.ต.ท.สุรพงษ์ เทพเสน สว.อก.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน เป็น สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน , พ.ต.ท.สุวัฒน์ จินดาวรรณ สวป.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน เป็น สว.สส.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน , พ.ต.ต.รังสรรรค์ ทินบุตร สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน เป็น สว.อก.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน  

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.จว.พะเยา ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.ท.สมชาย ธิติพลวิภาส รอง ผกก.สส.ภ.จว.พะเยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา , พ.ต.ท.เกียรติ จันจองคำ สวป.สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา เป็น สว.สส.สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา , พ.ต.ท.สุรกิจ เปี่ยมอริยธน สว.สส.สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา เป็น สวป.สภ.เชียงคำ จว.พะเยา , พ.ต.ท.จีระศักดิ์ ดวงใจ สวป.สภ.เชียงคำ จว.พะเยา เป็น สวป.สภ.เมืองพะเยา , พ.ต.ท.สุริยงค์ นามจิต สวป.สภ.เมืองพะเยา เป็น สวป.สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา , พ.ต.ท.เศรษฐภูมิ จันทร์แก้ว สว.สส.สภ.เชียงคำ จว.พะเยา เป็น สว.สส.สภ.จุน จว.พะเยา , พ.ต.ท.สมชาย วังบุญ สว.สส.สภ.จุน จว.พะเยา เป็น สว.สส.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา , พ.ต.ท.วิชาญ รัตนประยูร สว.สส.สภ.ภูกายาว จว.พะเยา เป็น สว.สส.สภ.เชียงคำ จว.พะเยา , พ.ต.ท.หญิง สุมนวรรณ ใจกล้า สว.อก.สภ.ปง จว.พะเยา เป็น สว.อก.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา , พ.ต.ท.อินสอน สุธรรมมา สว.อก.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา เป็น สว.อก.สภ.ปง จว.พะเยา , พ.ต.ท.อภิรักษ์ นักไร่ พงส.(สบ 3)สภ.เมืองพะเยา เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา , พ.ต.ท.มงคลรัตน์ ศรีแสงจันทร์ พงส.(สบ 3)สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา เป็น พงส.(สบ 3)สภ.เมืองพะเยา  

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.จว.แพร่ ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.อ.นัฎฐชัย เทพศุภร ผกก.สส.ภ.จว.แพร่ เป็น ผกก.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ , พ.ต.ท.เสริม สุริยา พงส.(สบ 3)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ , พ.ต.ท.นันทศักดิ์ กาศเกษม สวป.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ เป็น สว.สส.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ , พ.ต.ท.มานพ ใจอุ่น สว.จร.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ เป็น สวป.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ , พ.ต.ท.ธนา ก๋าทองทุ่ง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ เป็น สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ , พ.ต.ท.ธนา กาวีแดง สว.สส.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ เป็น สวป.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ , พ.ต.ท.หญิง นันดา นราทันต์ สว.ฝอก.ภ.จว.แพร่ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ , พ.ต.ท.เกษม เวียงนาค สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ เป็น สว.อก.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ , พ.ต.ท.พรหมมินทร์ พรหมเสนา สว.อก.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ , พ.ต.ท.พิเชษฐ์ แก้วกันทะ สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ เป็น พงส.(สบ 2)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่  

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.จว.ลำพูน ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร ผกก.สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน เป็น ผกก.สภ.เมืองลำพูน , พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์ แสงศรีจันทร์ รองผกก.ป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลำพูน เป็นรองผกก.ป.สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.ประพันธ์ กันสิทธิ์ พงส.(สบ.3)สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ.3)สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.ธานิน ธนันชัย พงส.(สบ.3).สภ.แม่ทา จว.ลำพูน เป็น พงส.สบ.3)สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.สุระศักดิ์ ขันแก้ว พงส.(สบ.3)สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ.3)สภ.ลี้ จว.ลำพูน , พ.ต.ท.ดุษฏี ศรีสุวรรณ พงส.(สบ.3)สภ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ.3)สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.จำลอง แก้วติ๊บ พงส.(สบ.3)สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ.3)สภ.เมืองลำพูน , พ.ต.ท.นพดล โสภณจิต พงส.(สบ.3)สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลำพูน เป็น พงส.สบ.3)สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.สมาน ทองน้อย พงส.(สบ.2)สภ.ทากาศ จว.ลำพูน เป็น พงส.(สบ.2)สภ.ก้อ จว.ลำพูน , พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ปารมี สวป.สภ.ลี้ จว.ลำพูน เป็นสวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลำพูน , พ.ต.ท.ปิยะอังกูร กตัญญู สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลำพูน เป็นสวป.สภ.ลี้ จว.ลำพูน  

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.จว.ลำปาง ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ ผกกสภ.เกาะคา จว.ลำปาง เป็น ผกก.สภ.เมืองลำปาง , พ.ต.อ.พีระ เต็มแย้ม ผกก.สภ.เถิน จว.ลำปาง เป็นผกก.สภ.แม่เมาะ จว.ลำปาง , พ.ต.อ.สองขวัญ รัชดาธนวัฒน์ ผกก.สภ.สบปราบ จว.ลำปาง เป็นผกก.สภ.เถิน จว.ลำปาง , พ.ต.ท.ถนอม นาฬิเลศ รองผกก.ป.สภ.แม่พริก จว.ลำปาง เป็น รองผกก.ป.สภ.เมืองลำปาง พ.ต.ท.ปัญญา ชูกุล รองผกก.ป.สภ.เถิน จว.ลำปาง เป็น รองผกก.กก.สส.ภ.จว.ลำปาง , พ.ต.ท.สุรพล โพธิภิรมย์ รองผกก.ป.สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง เป็นรองผกก.ป.สภ.เถิน จว.ลำปาง , พ.ต.ท.เกรียงไกร ศรีธัญรัตน์ พงส.(สบ.3)สภ.เมืองลำปาง เป็นพงส.(สบ.3)สภ.แม่ทะ , พ.ต.ท.ถนัดชัย เครือวัง พงส.(สบ.3)สภ.แม่ทะ เป็นพงส.(สบ.3)สภ.เมืองลำปาง , พ.ต.ท.หญิง ชนัดดา บุญยฤทธิ์ สว.อก.สภ.เมืองลำปาง เป็นสว.อก.สภ.สบปราบ จว.ลำปาง , พ.ต.ท.หญิง อุทุมพร ปัญจรัตน์ สว.อก.สภ.ปบปราม จว.ลำปาง เป็นสว.อก.สภ.เมืองลำปาง , พ.ต.ท.พรมมิน สมสุภาพรุ่งยศ สวป.สภ.เมืองปาน จว.ลำปาง เป็นสว.สส.สภ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง , พ.ต.ต.พฤตินัย ไชยวรรณ์ สวป.สภ.เมืองปาน จว.ลำปาง เป็นสว.สส.สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง , พ.ต.ท.กรดล ยศอินต๊ะ สวป.สภ.เสริมงาม เป็นสว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ลำปาง , พ.ต.ท.จารุบุตร วิชาเรือง สว.สส.สภ.เสริมงาม เป็นสว.สส.สภ.ทุ่งฝาย , พ.ต.ท.วสวัตติ์ จันทร์ต๊ะฝั้น สว.สส.สภ.ทุ่งฝาง เป็นสว.สส.สภ.สบปราบ , พ.ต.ท.พรศักดิ์ วงศ์ศักดิรินทร์ สวป.สภ.เกาะคา จว.ลำปาง เป็น สวป.สภ.แม่พริก , พ.ต.ท.ทวี หมุดดี พงส.(สบ.2)สภ.แจ้ซ้อน เป็น พงส.สบ.2)สภ.แจ้ห่ม   

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ พ.ต.ท.พนัส สายทอง สวป.สภ.แม่ลายน้อย จว.แม่ฮ่องสอน เป็นสว.สภ.หมอกจำแป๋ จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.วิบูลย์ คำไพโรจน์ สว.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นสวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน , พ.ต.ท.วัชรา ใจดี สว.สภ.หมอกจำแป๋ จว.แม่ฮ่องสอน เป็นพงส.(สบ.2)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

 

 

 

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น