วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

       วันนี้ ( 14 มี.ค. ) ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราช อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมสตรีเนื่องในวันสตรีสากลของจังหวัดกาญจนบุรี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผวจ.กาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรสตรีและสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นางนลินี กล่าวว่า   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ให้เกิดการยอมรับความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม  ให้สตรีมีส่วนร่วมคิด ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของสตรีให้ตรงกับความต้องการของสตรี จึงขอความร่วมมือจากทุกคนในการร่วมกันสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า สร้างสรรค์พลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาสตรี ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ 

          รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  เมื่อมีการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้แทนของสตรีจากระดับตำบล ระดับจังหวัด เพื่อที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในระดับต่าง ๆ จากนั้นรัฐบาลจะได้จัดสรรงบประมาณให้เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ได้ต่อไป  และขอเชิญชวนให้สตรีที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนและคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลและระดับจังหวัด ซึ่งจะมีสิทธิในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ตามเงื่อนไขและระเบียบของกองทุนฯ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของสตรีต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ ณ หน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ศูนย์ กศน. ทุกแห่ง โทร. 1111 กด 6 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.womenfund.thaigov.go.th ตั้งแต่ วันนี้จนถึง 31 มี.ค.2555

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น