วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

สืบสานพระปณิธานในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กไทยในถิ่นทุรกันดารของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทอดพระเนตรเห็นถึงความเสียสละของครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก ๆ เป็นที่มาของโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้มีความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของส่วนรวม โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้จัดพิธีมอบรางวัลให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมประจำปี พ.ศ. 2555 (รุ่นที่ 4) ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารมูลนิธิ พอ.สว. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย บุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นประธานมอบรางวัล

การคัดเลือกครูดีเด่นจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้แก่ นางพัฒนา ใจเถิง ครูชำนาญการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จ.เชียงราย, นายกรกฤช ชยังกุรวงศ์ ครูชำนาญการศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จ.แม่ฮ่องสอน และ น.ส.แวเยาะ แวอาแซ ครูชำนาญการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี, รร.ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้แก่ ด.ต.สมดุลย์ โพอ้น ครูใหญ่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกั๊วะ จ.ตาก, ด.ต.พนารัตน์ จินดากูล ครูใหญ่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนไลออนมหาจักร 9 จ.เชียงใหม่ และ ด.ต. แสงอรุณ นิยมเดช ครูใหญ่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 จ.นราธิวาส และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นางเนตรนภา กันธะลีย์ ครูชำนาญการ รร.บ้านสังวาลวิทย์ 3 จ.แม่ฮ่องสอน, น.ส.วนัสนันท์ สนโต ครูชำนาญการ รร.บ้านห้วยฟอง จ.น่าน และ นายบรรยงค์ สุทธิพงศธร ครูสอนศิลปะ รร.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จ.ยะลา

ในงานพิธีมอบรางวัล ศ.นพ.วิจารย์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ครูในถิ่นทุรกันดารว่า การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ดีไม่เพียงให้ความรู้ แต่ต้องสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิต เพราะปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เด็ก ๆ จำเป็นต้องมีทั้งความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต เพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลควรได้รับโอกาสที่ดีด้วย จึงอยากให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และต้องขอบคุณครูที่ได้รับรางวัลและครูทั่วประเทศ ที่มีความเสียสละอุทิศตนต่อความยากลำบาก เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไป

ด้านครูผู้ได้รับรางวัล นางพัฒนา ใจเถิง เผยว่า กว่า 21 ปี ที่รับราชการเป็นครูได้ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่สอนหนังสือแค่ในห้องเรียนแต่สอนได้ทุกที่ เพราะเด็ก ๆ ชาวเขายังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องปรับใช้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างโอกาสให้แก่เด็ก ๆ

ขณะที่ ด.ต.แสงอรุณ นิยมเดช กล่าวว่า หน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนคือ การดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองและความสงบสุขของประชาชน อีกหน้าที่ที่ถือว่าเป็นเกียรติคือ การได้เป็นครูสอนหนังสือให้เด็ก ๆ แม้ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ก็มีความสุขที่ได้ตามรอยพระราชดำริสมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเน้นการฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้เด็กและคนในชุมชนมีรายได้ สามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ส่วน นางเนตรนภา กันธะลีย์ บอกว่า ส่วนตัวเป็นคนในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน อยากให้โอกาสแก่น้องรุ่นต่อไป เหมือนที่ตัวเองเคยได้รับโอกาสในการศึกษา แม้ต้องเสียสละ ขยันและอดทนต่อความยากลำบาก แต่มีความสุขที่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น