เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ทางบัญชี ไปสู่สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีครูบัญชีอาสาเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ในการเข้าไปสอนแนะและพัฒนาขีดความสามารถความรู้ด้านบัญชี ให้รู้จักใช้ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์วางแผนประกอบอาชีพ เพื่อให้รู้ถึงรายได้ รายจ่าย หมดหนี้มีเงินออม ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำบัญชี ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งในครัวเรือนได้

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครูและนักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เพื่อร่วมกันพัฒนาครู กศน.และนักศึกษา กศน.ทุกระดับ ให้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า แนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้ คือแต่งตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือ เพื่อกำหนดแผนงานในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยจะนำองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านตำราเรียน และสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ

ทั้งนี้คาดหวังว่า จะช่วยสร้างเครือข่ายและขยายองค์ความรู้ด้านบัญชีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการก้าวสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวต่อไป.

ความคิดเห็น