มุมภาษี

ข้อความในใบกำกับภาษี (2)

ย่างเข้าสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนแล้ว ใกล้เวลาที่จะใช้ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่

ย่างเข้าสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนแล้ว ใกล้เวลาที่จะใช้ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ ที่จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จึงขอทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการรายย่อย และผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้รับบริการสามารถนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขาย ทั้งนี้ สำหรับการออกใบกำกับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปนั้น ต้องมีรูปแบบดังนี้ครับ

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีรายการโดยครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” โดยจะแสดงไว้ที่ส่วนใดของใบกำกับภาษีก็ได้ ซึ่งรายการนี้ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำขึ้นโดยการตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้นจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ มิฉะนั้น ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะนำไปใช้เป็นภาษีซื้อไม่ได้ ต้องให้ยกเลิกแล้วออกใหม่แทนฉบับเดิมเท่านั้น

2. ข้อความ “ชื่อ” “ที่อยู่” และ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” ของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ

(1) นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา ได้มีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ดังนี้

- สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยโดยได้จดแจ้งการประกอบกิจการในราชอาณาจักรต่อเจ้าพนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักตามหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร

- กรณีอื่น อาทิ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล นิติบุคคลอื่น รวมทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และประกอบกิจการ

ในประเทศไทยผ่านตัวแทน ให้ขอมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ที่กรมสรรพากรออกให้

(2) รายการ “ชื่อ” “ที่อยู่” และ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” นี้ต้องจัดทำขึ้นโดยการตีพิมพ์มาจากโรงพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้นจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ มิฉะนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะนำไปใช้เป็นภาษีซื้อไม่ได้ ต้องให้ยกเลิกแล้วออกใหม่แทนฉบับเดิมเท่านั้น

อนึ่ง กรมสรรพากรได้กำหนดให้เพิ่มเติมข้อความใหม่ในใบกำกับภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งได้แก่ ข้อความว่า “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่ ...” ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ออกใบกำกับภาษี ซึ่งข้อความดังกล่าว โดยจะจัดทำให้มีขึ้นโดยการตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้.

ความคิดเห็น

ดูเนื้อหาในคอลัมน์ทั้งหมด