การตราพระราชกฤษฎีกา

เว็บไซต์ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อธิบายเพิ่มเติมเรื่องพระราชกฤษฎีกา คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น

รธน.ปี 2550 มาตรา 187 บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย”

เว็บไซต์ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อธิบายเพิ่มเติมเรื่องพระราชกฤษฎีกา คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตาม รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคำแนะนำของ คณะรัฐมนตรี มีศักดิ์ต่ำกว่า รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย และพระราชกำหนด

ในการตราพระราชกฤษฎีกาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

1. พระราชกฤษฎีกาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกาในกิจการที่สำคัญอันเกี่ยวกับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว. เป็นต้น

2. พระราชกฤษฎีกาที่ออกมาเพื่อใช้กับฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวไม่บังคับใช้กับประชาชนทั่วไป เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ เป็นต้น

3. พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแม่บท คือ พระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด ที่ให้อำนาจตราพระราชกฤษฎีกาได้ โดยการวางหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือการจัดระเบียบการบริหารราชการไว้.

บทความล่าสุดในคอลัมน์

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 26

โพลกับประชามติ รธน.

ผลงาน 6 เดือนกลาโหม

ผลงานกระทรวงมหาดไทย

ข้อเสนอภาคประชาชน

ความเห็นต่อผลงานรัฐบาล

นายกฯเยือนแดนอิเหนา

ผลงานเศรษฐกิจ 6 เดือน

คดีเยียวยาเสื้อแดง

ข่าวยอดนิยมในหมวดการเมือง

พบแล้ว6นศ.ไทยในเนปาล ทูตสั่งเช็คพญ.ไทยเสียชีวิต

จี้เลิกนโยบายหมาหัวเน่า ลุ้นไทยคบค้าโลกอิสลาม

“บวรศักดิ์” ชี้ขยายวันเลือกตั้ง ต้องแก้ รธน.ชั่วคราว

"มท.1"พร้อมฟัน4ผู้ว่าฯ เอี่ยว"ทุจริต"ปุ๋ยปลอม!

"จตุพร"เตือน อย่าโหยหาเลือกตั้ง จนไม่สนใจกติกา

ข่าวยอดนิยมในหมวดการเมือง

พบแล้ว6นศ.ไทยในเนปาล ทูตสั่งเช็คพญ.ไทยเสียชีวิต

จี้เลิกนโยบายหมาหัวเน่า ลุ้นไทยคบค้าโลกอิสลาม

“บวรศักดิ์” ชี้ขยายวันเลือกตั้ง ต้องแก้ รธน.ชั่วคราว

"มท.1"พร้อมฟัน4ผู้ว่าฯ เอี่ยว"ทุจริต"ปุ๋ยปลอม!

"จตุพร"เตือน อย่าโหยหาเลือกตั้ง จนไม่สนใจกติกา

ข่าวการเมืองล่าสุด

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 26

โพลกับประชามติ รธน.

ผลงาน 6 เดือนกลาโหม

ผลงานกระทรวงมหาดไทย

ข้อเสนอภาคประชาชน

ความเห็นต่อผลงานรัฐบาล

นายกฯเยือนแดนอิเหนา

ผลงานเศรษฐกิจ 6 เดือน

คดีเยียวยาเสื้อแดง