ดันโอทอปเป็นสินค้าส่งออก

พาณิชย์เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สินค้าหวังดันโอทอปไทยรุกตลาดต่างประเทศ

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอปเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ,พัฒนาผลิตภัณฑ์,ตลาด,ให้ความรู้ด้านการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ

"การพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนักออกแบบชั้นนำอันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโอทอปสามารถผลักดันตนเองให้มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ พร้อมกันนี้จะนำนำผู้ประกอบการโอทอปประมาณ 20 ราย เข้าร่วมทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้า ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือน ก.ย. ของทุกปีด้วย

สำหรับในปี 59 นี้ โครงการฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกอย่างครบวงจรและพัฒนาสินค้าโอทอปให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ด้านความรู้เชิงธุรกิจระหว่างประเทศและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าโอทอป เริ่มจากใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และภูมิปัญญาไทย มาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์งานออกแบบในมิติใหม่ที่แตกต่างออกไปแ

ความคิดเห็น