สอศ.ย้าย34ผู้อำนวยการวิทยาลัย

"ชัยพฤกษ์"ลงนามโยก34ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมย้ายครู 298 ราย

วันนี้ (30 ต.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ที่ 1722/2556 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมติคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สอศ. ที่เห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 34 ราย ดังนี้ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ(วก.)ท่าแซะ เป็น ผอ.วก.เสนา นายณรงค์ ไทยทอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง(วช.)ยะลา เป็น ผอ.วช.ราชบุรี นายจรัล ยุบรัมย์ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)ลพบุรี เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิค(วท.)พระนครศรีอยุธยา นายเรืองแสง ห้าสกุล ผอ.วช.เพชรบุรี เป็น ผอ.วท.เพชรบุรี นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผอ.วช.ปากท่อ เป็น ผอ.วท.แม่วงก์ นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์ ผอ.วท.ราชสิทธาราม เป็น ผอ.วท.ราชบุรี นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ผอ.วช.สมุทรสงคราม เป็น ผอ.วท.ราชสิทธาราม

นายมนตรี หาเรือนทรง ผอ.วก.มหาราช เป็น ผอ.วท.อุตสาหกรรมยานยนต์ ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.วอศ.เพชรบุรี นายสุรินทร์ นวลรอด ผอ.วช.ชุมพร เป็น ผอ.วช.สุราษฎร์ธานี นางอรัญญา กิมภิระ ผอ.วก.แม่สะเรียง เป็น ผอ.วช.จอมทอง นายศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ ผอ.วษท.ชัยนาท เป็น ผอ.วก.แม่สะเรียง นายประสาร พันธ์ลิมา ผอ.วก.นครสวรรค์ เป็น ผอ.วก.บ้านตาก นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ(วจ.)ตากฟ้า เป็น ผอ.วก.นครสวรรค์ นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผอ.วก.ปัว เป็น ผอ.วก.พิชัยนายโสภา มะเครือสี ผอ.วช.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.วท.กันทรลักษ์ นายชาญทนงค์ บุญรักษา ผอ.วก.กระนวน เป็น ผอ.วท.อุบลราชธานี นายมงคล เจตินัย ผอ.วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็น ผอ.วก.กระนวน นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผอ.วอศ.เลย เป็น ผอ.วอศ.ขอนแก่น นางวรรณา ด้วงสว่าง ผอ.วก.หนองแค เป็น ผอ.วอศ.เลย นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผอ.วช.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.วอศ.มหาสารคาม นายสมพงษ์ แสนบุตร ผอ.วก.หนองกุงศรี เป็น ผอ.วช.กาฬสินธุ์

นายอรัญ สิงห์คำ ผอ.วก.ท่าตูม เป็น ผอ.วษท.ศรีสะเกษ นายนิวัติ ตังวัฒนา ผอ.วท.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.วอศ.สุรินทร์ นายบุญเลิศ สัสสี ผอ.วท.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.วท.บุรีรัมย์ นายธานินทร์ ศรีชมภู ผอ.วก.วิเชียรบุรี เป็น ผอ.วท.เพชรบูรณ์ นายสมชาย ธำรงสุข ผอ.วท.จันทบุรี เป็นผอ.วท.ระยอง นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผอ.วก.กบินทร์บุรี เป็นผอ.วท.จันทบุรี นายวิม กัลปนาท ผอ.วช.ชลบุรี เป็น ผอ.วอศ.ชลบุรี นางภาวิดา ศรีสุนทร ผอ.วช.ระยอง เป็น ผอ.วช.ชลบุรี นางอรสา รามโกมุท ผอ.วอศ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.วอศ.ปทุมธานี นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผอ.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง เป็น ผอ.วอศ.ฉะเชิงเทรา นายโฉม บุญจันทร์ ผอ.วษท.สระแก้ว เป็นผอ.วษท.ฉะเชิงเทรา และนายสุรพล โชติธรรมโม ผอ.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็น ผอ.วอศ.นครศรีธรรมราช โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งที่ 1723/2556 ย้ายครู จำนวน 298 ราย คำสั่งที่ 1724/2556 ย้ายครูโดยการตัดโอนตำแหน่ง จำนวน 10 ราย คำสั่งที่ 1725 /2556 เปลี่ยนตำแหน่งศึกษานิเทศก์เป็นครู จำนวน 1 ราย คำสั่งที่ 1726/2556 ย้ายบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค.(2) จำนวน 4 ราย โดยให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ 11 พ.ย.นี้.

ความคิดเห็น