สกอ.หาข้อสรุปแนวทางรับนศ.

สกอ.ระดมสมองทุกฝ่ายหาข้อสรุปแนวทางรับนักศึกษาปี 58 แนวโน้มงดสอบตรง เหลือรับแค่เคลียร์ริ่งเฮ้าส์กับแอดมิชชั่น

วันนี้(6ก.พ.)ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยขอให้มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาเข้าเรียน ด้วยวิธีสอบรับตรงเอง แต่ยังคงให้เปิดรับรูปแบบโควตาต่าง ๆ ได้ รวมถึงให้มีการรับในระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮาส์ ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)มากกว่า 1 รอบนั้น เท่าที่ดูมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่ก็ต้องหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะหากจะปรับก็ต้องดำเนินการในภาพรวม

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า แนวทางเบื้องต้นจะหารือร่วมกับคณะหรือกลุ่มวิชาชีพที่สามารถรวมตัวกันได้ อาทิ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณะด้านสังคม เพื่อออกข้อสอบคัดเลือกที่เหมาะสมกับการรับนักศึกษาของแต่ละกลุ่ม และมารับตรงร่วมกันผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์เพียงช่องทางเดียว ซึ่งหากทำได้จะช่วยลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ และเด็กที่พลาดหวังจากการรับตรงในระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ก็ยังมีโอกาสเข้าคัดเลือกในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง การรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเหลือเพียง 2 ระบบใหญ่คือ รับตรงผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ และแอดมิชชั่น แต่เรื่องนี้ยังต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้องอีกหลายรอบ ก่อนจะเริ่มดำเนินการใช้ในปีการศึกษา 2558

ความคิดเห็น