วัดป่าบ้านตาดชี้ตั้งสังฆราช ยึดพระธรรมวินัย/ประเพณี

"พระสุดใจ" ออกหนังสือแพร่ประกาศจากวัดป่าบ้านตาด ชี้สถาปนา "สังฆราช" ต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยและโบราณราชประเพณี พร้อมแสดงจุดยืนเคียงข้างผู้ปกป้องสุดกำลัง

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ได้มีหนังสือเผยแพร่ ประกาศจากวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เรื่อง ชี้แจงกรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัย และถือเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่บุคคลผู้ใดจะก้าวล่วงมิได้ โดยเนื้อหาระบุว่า วัดป่าบ้านตาด ในนามคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ขอชี้แจงเพื่อทราบดังนี้ คณะศิษยานุศิษย์จะดำรงไว้ ซึ่งเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ได้เมตตาแสดงธรรมไว้ ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ต้องถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและโบราณราชประเพณี โดยถือเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยตามแต่จะเห็นควร อันบุคคลผู้ใดจะก้าวล่วงมิได้

ทั้งนี้ คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดขออนุโมทนาสาธุการ ไปยังคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่า ที่มีส่วนร่วมรักษาพระธรรมวินัย ด้วยการเทิดทูนบูชาและรักษาโบราณราชประเพณี ด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ในการนี้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด ขออยู่เคียงข้างและร่วมแสดงจุดยืน ที่จะปกป้องพระธรรมวินัย และโบราณประเพณีอันดีงามนี้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

พระสุดใจ ทันตมโน

ตัวแทนคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด

ความคิดเห็น