องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม(องค์ความรู้ภาษาไทย)

คำสรรพนามในภาษาจีนกลาง(สิงคโปร์) ตอนที่ ๑

ในภาษาจีนมีคำสรรพนามมากมาย คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดใช้ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย แต่แบ่งเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดคนเดียวกับคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดหลายคน ดังนี้

ถ้าใช้แทนผู้พูดคนเดียว ใช้ว่า หวั่ว หมายถึง ฉัน, ดิฉัน, ผม, กระผม เช่น หวั่ว ชื่อ เหล่า ชือ หมายความว่า “ฉันเป็นครู” ชื่อ แปลว่า “คือ, เป็น” เหล่า ชือ แปลว่า “ครู”

ถ้าใช้แทนผู้พูดหลายคน ใช้ว่า หวั่ว เมิน หมายถึง พวกเรา เป็นพหูพจน์ เช่น หวั่ว เมิน โตว ชื่อ เหล่า ชือ หมายความว่า “พวกเราล้วนเป็นครู” แปลว่า “ล้วน”

คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดหลายคนและรวมผู้ฟังด้วย ใช้ว่า จ๋าน เมิน หมายถึง พวกเรา (ทั้งหลาย) รวมทั้งผู้ฟังด้วย เช่น จ๋าน เมิน โตว ชื่อ เหล่า ชือ หมายความว่า “พวกเราทั้งหลายรวมทั้งผู้ฟังด้วย ล้วนเป็นครู”

คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังในภาษาจีนกลางก็ใช้ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ถ้าใช้แทนผู้ฟังคนเดียวซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ใช้ว่า หนี่ หมายถึง คุณ, เธอ เช่น หนี่ ชื่อ เสฺว เชิง หมายความว่า “คุณเป็นนักเรียน” เสฺว เชิง แปลว่า “นักเรียน” ถ้าใช้แทนผู้ฟังที่เป็นบุคคลซึ่งผู้พูดให้ความนับ ถือยกย่อง อาจเป็นด้วยเรื่องคุณวุฒิหรือวัยวุฒิก็ได้ ใช้ว่า หนิน หมายถึง คุณ, ท่าน เช่น หนิน ชื่อ เหล่า ชือ หมายความว่า “คุณเป็นครู”

คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังในภาษาจีนกลางยังไม่หมดเท่านี้ จะได้กล่าวถึงต่อในคราวหน้า.

พรพรรณ จันทโรนานนท์ เขียน

ชลธิชา สุดมุข สรุป

ความคิดเห็น