"สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯกลับไปประทับพักฟื้น ณ วังสระปทุม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกาย ณ วังสระปทุมแล้ว ท่ามกลางเหล่าพสกนิกรเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ จำนวนมาก

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งสำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ประกาศให้ทราบแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พ.ย. คณะแพทย์ ฯ ได้รายงานว่าการถวายการรักษาเพื่อนำนิ่วออกจากท่อพระวักกะ (ไต) ขวา โดยนำกล้องส่องเข้าไปในหลอดไต (Ureterorenoscopy with lithotripsy) ผลเป็นที่น่าพอใจ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ เสวยพระกระยาหารได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทรงพระดำเนินได้ดี พระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจ และจะเสด็จฯกลับไปประทับพักฟื้น ณ วังสระปทุมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ในการนี้ คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคบทูลขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจไว้อีกระยะหนึ่ง ในระหว่างที่ประทับรับการถวายการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้มีพระราชวงศ์ เอกอัครราชทูต ข้าราชการ พระภิกษุ และประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความห่วงใย เสด็จและเดินทางไปลงพระนาม ลงนาม ถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ความทราบฝ่าละออกพระบาทแล้ว ทรงชื่นชมในความปรารถนาดี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชดำรัสขอบพระทัยและขอบใจแจ้งให้ทราบทั่วกัน.