"อ๋อย"ไม่หนุนอาชีวะสอนปริญญาตรี

"จาตุรนต์"ไม่หนุนอาชีวะเปิดสอนระดับปริญญาตรี ชี้ถ้าจะสอนต้องเป็นสาขาที่เป็นความต้องการจริง ๆ ย้ำความต้องการของประเทศ คือ ระดับปวช.-ปวส.

วันนี้(20ก.พ.)นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา ว่า ตนไม่เน้นที่จะให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาต้องเรียนจบปริญญาตรีทุกคน ซึ่งตนเคยให้นโยบายที่ชัดเจนไปแล้วว่า ถ้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)จะผลิตปริญญาตรีก็ให้ทำในสาขาวิชาที่จำเป็นจริง ๆ และ ออกแบบให้ตรงกับความต้องการ ส่วนการเปิดรับก็ให้รับในจำนวนที่จำกัด ไม่ควรทุ่มเทกำลังไปผลิตปริญญาตรีจนเกินความต้องการ เพราะอาจส่งผลกระทบถึงการขาดบุคลากรที่จะมาสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ได้ รวมถึงอาจส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพกำลังคนระดับช่างฝีมือของประเทศที่กำลังขาดแคลนอยู่ไม่ได้ผล ดังนั้นทิศทางหลักของสอศ.คงต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนระดับปวช.และปวส.ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพต่อไป

"ผมเคยฟันธงไว้แล้วตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นรมว.ศึกษาธิการว่า การเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาจะไม่เน้นระดับปริญญาตรี ยกเว้นบางสาขาที่จำเป็นต้องต่อยอด หรือทำแล้วได้ประโยชน์จริงๆ ที่สำคัญต้องมีผู้เรียนและต้องสอนอย่างมีคุณภาพ และต้องจำกัดผู้เรียน โดยไม่ไปเปลี่ยนค่านิยมของการเรียนสายอาชีพ และตอนนี้ประเทศไทยต้องเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สอศ.จึงไม่จำเป็นต้องเปิดสอนปริญญาตรี แต่เรื่องนี้นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาบางคนอาจไม่เห็นด้วย แต่ผมต้องทำเพราะถ้าไปเน้นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจะผิดทิศผิดทาง และทำให้เสียโอกาสกันไปหมด รวมถึงยังส่งผลให้การสอนระดับปวช.และปวส.ไม่เข็มแข็ง ขณะที่สถานประกอบการต้องการแรงงานระดับปวช.ปวส.มากกว่าระดับปริญญาตรี ดังนั้นถ้าจะให้ตรงความต้องการจริงๆ ก็ต้องผลิตกำลังคนระดับปวช.ปวส.ให้เพียงพอและมีคุณภาพ"นายจาตุรนต์ กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สอศ.ต้องเร่งพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือให้ทันสมัย พร้อมกับรักษาบุคลากรที่มีอยู้ให้ดี เพราะหากบุคลากรที่มีความสามารถย้ายไปสอนระดับปริญญาตรีกันหมด จะเกิดปัญหากับการจัดการศึกษาระดับปวช.และปวส.อย่างมาก อย่างไรก็ตามสอศ.ต้องทำความเข้าใจกับสังคมและยืนยันว่าการเรียนปวช.และ ปวส. เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากคือจบแล้วมีงานทำทันที มีรายได้สูง โดยไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี รวมถึงต้องลบค่านิยมที่ว่า หากเรียนอาชีวะแล้วอยากประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพต้องเรียนต่อให้จบปริญญาตรีด้วยเพราะเป็นค่านิยมที่ผิด อย่างไรก็ตามขอฝากสำหรับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาดูแล ศธ. ว่าการบริหารทิศทางการอาชีวศึกษาต้องพิจารณาให้ดี เพราะหากกำหนดทิศทางที่ผิดจะเกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรง และขอยืนยันว่าจำเป็นต้องคุมกำเนิดหรือควบคุมการเปิดสอนปริญญาตรีในสายอาชีวศึกษาไว้ก่อน

ความคิดเห็น