อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

ทะเบียนมะเร็ง - คุณหมอขอบอก

จากสถิติโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียนในปี 2551 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 7 แสนราย มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5 แสนราย โดย 5 อันดับแรกของโรคมะเร็งที่พบบ่อย เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 00.00 น.

โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ สำคัญของทุกภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้ประชากรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นการจัดทำทะเบียนมะเร็งจะทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคนำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งอย่างยั่งยืนในอนาคต

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา  อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  บอกว่า จากสถิติโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียนในปี 2551 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ  7 แสนราย มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5 แสนราย โดย 5 อันดับแรกของโรคมะเร็งที่พบบ่อย คือ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปากมดลูก องค์การอนามัยโลกจึงสนับสนุนให้ทุกประเทศจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ดังนั้น การทำทะเบียนมะเร็งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ โดยทะเบียนมะเร็งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนอุบัติการณ์การเกิดโรค และการเสียชีวิต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญในการประเมินปัญหาในแต่ละท้องถิ่นอันจะนำมาสู่การวางนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

สำหรับประเทศไทย กรมการแพทย์ สนับสนุนให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีการทำทะเบียนมะเร็งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่มีการผลักดันให้มีการทำทะเบียนมะเร็งระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพของการทำทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการในระดับสากล ที่ผ่านมา  สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ช่วยเหลือ   การจัดตั้งทะเบียนมะเร็งของประเทศอินโดนีเซียและประเทศภูฎานมาแล้ว

ด้าน นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า  สำหรับมะเร็งที่พบมากในคนไทยอันดับ 1 คือ มะเร็งตับ รองลงมาได้แก่  มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การทำทะเบียนมะเร็งเป็นการเก็บสถิติโรคมะเร็งในแต่ละโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัด มีความ แตกต่างกันในแต่ ละพื้นที่ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้มีข้อมูลอัตราผู้ป่วย อัตราการตาย ชนิดของมะเร็งและรู้ปัญหา ทำให้สามารถ กำหนดแผนยุทธ ศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่ตรงเป้าหมายและแก้ปัญหาได้ดีที่สุด เช่น การป้องกัน การตรวจคัดกรอง การรักษาวินิจฉัย การรักษาแบบประคับประคอง และการทำวิจัยมะเร็ง

การจัดทำทะเบียนมะเร็งมี 2  รูปแบบ 1. คือทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลจัดทำขึ้นโดยสำรวจข้อมูลจากผู้ป่วยที่เข้ามารักษา ในโรงพยาบาลนั้น ๆ 2. ทะเบียนมะเร็งระดับประชากร คือ การรวบรวมจำนวนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระดับจังหวัด ตอนนี้ทำอยู่ประมาณ 38 จังหวัด โดยทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะนำข้อมูลมารวบรวมในระดับประเทศและส่งต่อไปขึ้นเว็บไซต์โกลบอล แคน เพื่อกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการประชุมทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติแห่งทวีปเอเชีย โดยมีประเทศที่เข้าร่วม อาทิ สหรัฐ ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี เยอรมนี ฝรั่งเศส ลาว มาเลเซีย และไทย มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำทะเบียนมะเร็งรวมถึงการจัดหลักสูตรอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำทะเบียนมะเร็งของประเทศอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป็นคนไปจัดอบรมให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาว พม่า เพราะประเทศไทยถือเป็นอันดับหนึ่งในการทำทะเบียนมะเร็งในแถบอาเซียน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสุขภาพในกลุ่มอาเซียนให้เข้มแข็ง โรงพยาบาลทุกที่สามารถรักษาหรือดูแลผู้ป่วยได้ลดการส่งต่อผู้ป่วยให้น้อยที่สุด.

นวพรรษ บุญชาญ : รายงานคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0