อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

เปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่เออีซีและครัวโลก - เกษตรทั่วไทย

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้บริโภคสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 00.00 น.

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้บริโภคสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและกำหนดมาตรฐานและมาตรการต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้า ปศุสัตว์ที่    มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยให้ผู้บริโภคในประเทศและยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้เข้าประเทศ ปีละหลายแสนล้านบาท 

นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารฮาลาล เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งภายในและต่างประเทศรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และก้าวสู่การเป็นครัวโลก

นายสัตวแพทย์ ทฤษดี   ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ดูแลผู้บริโภคในด้านการบริโภคโดยดูตลอดขบวนการผลิตทั้งเนื้อสัตว์ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรการควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ทำให้ได้มาซึ่งอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจากโรคไข้หวัดนกได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ ได้ใช้มาตรการของไทยเป็นต้นแบบในการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่  ปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในปี 2556 ปริมาณ 798,489  ตัน มูลค่ากว่า 96,177 ล้านบาท  และ  ในปี 2557 ที่ผ่านมา  4 เดือนมีการส่งออก ปริมาณ 232,833 ตัน มูลค่ากว่า  28,409 ล้านบาท  

นอกจากนี้  กรมปศุสัตว์ได้เริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม  ฮาลาลด้านปศุสัตว์ จากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และการเป็นครัวโลก รวมทั้งภายในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยปีละไม่ต่ำกว่า 22 ล้านคน มีประชากรที่เป็นมุสลิมในอาเซียนถึง 260 ล้านคน และอาหารที่มุสลิมบริโภคจะต้องเป็นอาหารฮาลาล ซึ่งอาหารฮาลาลเป็นอาหารที่บริโภคได้ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ กรมปศุสัตว์จึงร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งภายในและต่างประเทศ

สำหรับสินค้าปศุสัตว์ที่บริโภคภายในประเทศ กรมปศุสัตว์มีนโยบายที่จะผลักดันสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้า    ส่งออก โดยจะมีการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก และยกระดับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) มีมาตรฐานให้มากขึ้น และให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ นม ไข่ ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่า หากต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ นมไข่ ที่ปลอดภัย ต้องเลือกซื้อภายใต้แบรนด์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง  

“กรมปศุสัตว์มีระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นอย่างดี ทำให้ต่างประเทศเชื่อมั่นและสั่งซื้อสินค้าปศุสัตว์จากประเทศไทย นำเงินตราเข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท และอยากให้คนไทยรับทราบว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับสินค้าปศุสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศให้มีคุณภาพ เทียบเท่ากับสินค้าส่งออก จึงอยากให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่า “เนื้อ นม ไข่ ปลอดโรค ปลอดสาร ปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจกรมปศุสัตว์” นายสัตวแพทย์ ทฤษดี กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0