อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ขยายเวลาชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยแล้ง

ตามที่นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะในเขต 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่จำเป็นต้องดูแลเอย่างใกล้ชิด ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 03.48 น.

ตามที่นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง โดยเฉพาะในเขต 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ที่จำเป็นต้องดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด โดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดชุดปฏิบัติงานออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่จริงอย่างทั่วถึง เพื่อที่จะได้ทราบปัญหาและให้การช่วยเหลืออย่างตรงเป้า พร้อมทั้งเตรียมรับสถานการณ์เรื่องน้ำไว้ เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดใน 22 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามแนวทางปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ พร้อมรับฟังปัญหา สำรวจผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ทั้งนี้ ให้เชิญคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ร่วมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ พร้อมรายงานผลโดยด่วน

เบื้องต้น กรมฯ มีแนวทางในการช่วยเหลือ โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ 1) ให้สหกรณ์ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของเกษตรกรสมาชิก ตามสมควร 3 เดือน 9 เดือนหรือ 12 เดือน แล้วแต่รอบการผลิตของพืชแต่ละชนิด ทั้งนี้ ให้สหกรณ์พิจารณาผ่อนผันโดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญา และไม่คิดค่าปรับกับสมาชิก 2) การปรับลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิก และ 3) การสนับสนุนเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นทุนแก่สมาชิกในการทำการเกษตรรอบใหม่

นอกจากนี้กรมฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นี้ ในเรื่องการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์ที่นำไปให้สมาชิกกู้ต่อ รวมถึงพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน กพส. เพื่อเป็นเงินทุนให้สหกรณ์ในการจัดหาสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย

รวมถึงลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ไปปรับลดดอกเบี้ยต่อให้กับสมาชิกเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ ส่วนสหกรณ์ที่ขอกู้เงินจาก กพส.เพื่อไปจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น ปุ๋ย เมื่อได้รับการลดดอกเบี้ยจากกองทุนฯ แล้วจะต้องนำไปลดราคาปุ๋ย ที่จะจำหน่ายให้สมาชิกด้วย เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

กองทุนพัฒนาสห กรณ์ยังได้จัดสรรวงเงินกู้เพิ่มเติม ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสหกรณ์ที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการช่วยเหลือสมาชิก บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ สำหรับการให้ช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับวงเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กรมฯ จะเสนอขอต่อคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาเรื่องขยายเวลาการชำระหนี้ต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 487