อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

พยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี 2559

เพื่อใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการตั้งแต่ต้นฤดูกาล โดยคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้พยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ของสินค้า 4 ชนิด ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 03.48 น.

นางบุบผา ภู่ละออผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าสำนักงานได้ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 (สสข.3) จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด บูรณาการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2559 ขึ้น

เพื่อใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการตั้งแต่ต้นฤดูกาล โดยคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้พยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ของสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศ

ผลพยากรณ์ในปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่าเนื้อที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิดมีจำนวน 664,885 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,920 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 โดยทุเรียนและมังคุดเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นส่วนเงาะและลองกอง เนื้อที่ให้ผลลดลง

ด้านผลผลิตต่อไร่ทั้ง 4 ชนิด คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรมีการดูแลรักษาดีขึ้น ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ไม้ผลบางต้นไม่ติดผลหรือให้ผลน้อย ทำให้มีเวลาในการสะสมอาหาร ต้นจึงสมบูรณ์ขึ้น โดยในปี 2559 คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 803,203 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 82,953 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12

สำหรับผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งคาดการณ์ว่าผลผลิตรวมของทั้ง 4 สินค้าจะเพิ่มขึ้นทุกชนิด โดยมังคุด จะเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 37 เนื่องจากปีที่แล้วมามังคุดติดผลน้อย รองลงมาได้แก่ ทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่วน เงาะ และ ลองกอง เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 เท่ากัน

ทั้งนี้ สถานการณ์การผลิตไม้ผลโดยรวมขณะนี้ พบว่า ทุเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงทยอยออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 42 เงาะ ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 2มังคุด ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 3ในขณะที่ลองกองส่วนใหญ่ยังไม่ออกดอก

ซึ่งคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อีกครั้งหนึ่ง.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 239