อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

หน่อไม้ฝรั่งที่หุบกะพง จ.เพชรบุรี

โดยเฉพาะการปลูกในช่วงแล้ง โดยใช้ระบบสปริงเกลอร์รดน้ำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นของดินที่ปลูก มีการกำจัดวัชพืชภายในแปลง โดยถอนต้นที่แก่และแห้งเฉาทิ้ง ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 03.18 น.

โครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เกิดขึ้นด้วยดำริของ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ที่ประสงค์ให้ศูนย์ฯ ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในพื้นที่บริเวณศูนย์สาธิตฯ เนื้อที่ 3 ไร่ โดยใช้ระบบน้ำหยด

เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดำเนินการ ในพื้นที่ 1.5 ไร่ ในรูปแบบที่ถูกหลักวิชาการ

นับตั้งแต่การเตรียมต้นพันธุ์ การเตรียม ดิน และการปลูก ตลอดถึงการบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยว

โดยเฉพาะการปลูกในช่วงแล้ง โดยใช้ระบบสปริงเกลอร์รดน้ำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นของดินที่ปลูก มีการกำจัดวัชพืชภายในแปลง โดยถอนต้นที่แก่และแห้งเฉาทิ้ง แล้วปล่อยหน่อให้โต เพื่อทดแทนต้นเก่าให้คงเหลือต้นหลักไว้ประมาณ 4-5 ต้น ใช้วิธีพรวนดินข้างโคนต้น เพื่อให้หน่อที่ขึ้นมาใหม่ไม่บิดงอ ควบคู่กับการกำจัดต้นแห้วหมูในแปลง ใส่ปุ๋ยหมักในร่องแปลงเพื่อบำรุงดินและเป็นอาหารของหน่อไม้ฝรั่ง

และตลอดมามีเกษตรกรเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานและนำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จหลายราย หนึ่งในนั้นก็คือนางขวัญเรือน คล่องแคล่ว เกษตรกรขยายผล ที่ปัจจุบันแปลงปลูกได้เป็นสถานีเรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง สำหรับการเรียนรู้และศึกษาดูงานของประชาชนโดยทั่วไป

นางขวัญเรือน คล่องแคล่ว เล่าให้ฟังว่าในการปลูกนั้นขั้นต้นจะเพาะต้นกล้าด้วยการไถและเกรดดินให้สม่ำเสมอทำให้ดินร่วนซุย แล้วยกร่องเหมือนแปลงผักทั่วไป โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และรดจุลินทรีย์น้ำให้ทั่ว เมล็ดก่อนปลูกจะนำไปแช่น้ำจุลินทรีย์ (EM) อัตราส่วน 1:1000 ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงนำไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้โดยโรยเมล็ดและใช้ดินที่ผสมแล้วกลบราดน้ำแล้วคลุมด้วยฟาง ประมาณ 10-15 วัน จะมีต้นกล้าขึ้น เมื่ออายุได้ 18-25 วัน ต้นกล้าจะงอกขึ้นมาก็รดด้วยจุลินทรีย์น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรดน้ำปกติทุกวัน ก็นำลงปลูกในแปลง การปลูกมีระยะต้นห่างกันประมาณ 5 ซม. จากนั้นก็รดน้ำทุกวันเช้าเย็นเมื่อหน่อโผล่ออกมา ประมาณ 25 เซนติเมตรก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หลังจากเก็บเกี่ยวต้องนำหน่อไม้ฝรั่งเข้าร่มทันที นำมาล้างน้ำให้สะอาดและตัดตามขนาดมาตรฐานที่ตลาดรับซื้อคือ 25 เซนติเมตรแล้วนำมามัดแล้วส่งให้กับผู้รับซื้อซึ่งจะเดินมาซื้อถึงแปลงปลูก

หลังจากเก็บเกี่ยวจะทำการพักต้นเป็นเวลา 1 เดือน เช่น เก็บ 2 เดือน พักต้น 1 เดือน ในแต่ละปี จะเก็บหน่อได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 เดือน ในช่วงที่มีการพักต้น จะทำการตัดกิ่งต้นแม่เดิมออก ปล่อยให้หน่อใหม่เจริญเติบโตขึ้นมา พรวนดินใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่แกลบและฟางทับบนหน้าดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น โดยหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรหุบกะพง ปัจจุบันทั้งหมดจะส่งไปจำหน่ายที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ทางด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นโครงการที่ราษฎรได้รับพระเมตตาจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้พระราชทานที่ดิน บริเวณหุบกะพง จำนวน 3 ฉบับ รวมพื้นที่ประมาณ 12,000 กว่าไร่ ให้ราษฎรไม่มีที่ดินทำกินได้เข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการทำกินและอยู่อาศัย

พระองค์ได้พระราชทานทะเบียน ให้กับผู้แทนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง รับเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนี้ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องกันมาจวบจนทุกวันนี้

นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงที่ทำให้เกษตรกรในบริเวณพื้นที่หุบกะพง ได้มีการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องและมีการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งแต่เดิมหุบกะพงมีความแห้งแล้งมาก การที่จะมีศูนย์สาธิตเพื่อให้มีการปลูกพืชที่ถูกต้อง มีการพัฒนาพื้นที่ที่ถูกต้อง แล้วก็การพัฒนาพันธุ์ ไม่ว่าจะเรื่องของการทำแปลงทดลอง หรือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์สาธิตให้กับเกษตรกร ได้มาเรียนรู้ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะสามารถทำให้เกษตรกรดำรงอยู่ในพื้นที่และมีการทำการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนได้ อันนี้เป็นประโยชน์อย่างสูงของศูนย์สาธิต” ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 202