อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562

มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกภาคใต้

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 04.00 น.


     เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รักษ์หญ้าแฝก เทิดไท้องค์ภูมินทร์” ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

    สำหรับเครือข่ายคนรักษ์แฝกนั้นได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน และผลงานเครือข่าย คนรักษ์แฝก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ 9,761 คน มีพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกรวม จำนวน 1,068 ไร่ สามารถผลิตกล้าหญ้าแฝกได้ประมาณปีละ 6,997,000 กล้า

    และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการระดับประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายคนรักษ์แฝก 6 ด้าน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เครือข่ายคนรักษ์แฝก ปลูกแฝก เรียนรู้คู่ภูมิปัญญา” ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีค่านิยม คือ V-STRONG Network โดยมีเป้าหมายเครือข่ายคนรักษ์แฝกสามารถพึ่งตนเองได้ในปี 2561

    ปัจจุบันเครือข่ายคนรักษ์แฝก ทั้ง 12 เขต จากทั่วประเทศสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงสามารถพัฒนาพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริด้วยการปลูกหญ้า
แฝกในการทำเกษตรอินทรีย์ ทำหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ติดหน้าอก พวงหรีด หมวก ตะกร้าทอรุ้ง กล่องทิซชู กล่องข้าว มีผลิตภัณฑ์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเครือข่ายเอง เช่น ลายภูไทย ลายเม็ดมะยม ลายเม็ดข้าวสาร เป็นต้น

    สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระมหา กรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์มาตั้งแต่ปี 2534 รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ “หญ้าแฝกหยั่งลึก สำนึกรักษ์ดินน้ำ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าแฝกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา

     ประกอบด้วย ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าแฝกประจำสำนักงาน กปร. และผู้ประสานงานเครือข่ายหญ้าแฝกประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิก นายประสาท พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุรพล สงวนแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีวิทยาข้าราชการบำนาญกรมทางหลวง จ่าเอกเขียน สร้อยสม ที่ปรึกษาเครือข่ายคนรักษ์แฝกระดับประเทศ กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

    พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหญ้าแฝก ตลอดจนผลงานทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของเครือข่ายคนรักษ์แฝกมาจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ชม พร้อมมีการนำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกมาจัดจำหน่ายกับผู้ที่สนใจอีกด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33