อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ม.ขอนแก่นใช้พื้นที่กว่า 60 ไร่ จัดงาน "เกษตรอีสานปี 60"

งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2560 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์ “น้อมสำนึกพระมหา กรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย”  พุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 04.30 น.


     งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2560 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์ “น้อมสำนึกพระมหา กรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” 

   เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนา การเกษตร

   โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรในระดับต่าง ๆ การถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนนโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้แนวทางสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 การส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

   ตลอดถึงการเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป สนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดงานบนพื้นที่กว่า 60 ไร่ ณ มหา วิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

   นอกจากนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริแล้วก็ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการจำหน่ายพันธุ์ไม้และผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (โอทอป) การเสวนาวิชาการทางการเกษตร การฝึกอาชีพการเกษตร เผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

   และการประกวดต่าง ๆ เช่น กระบือ โคนม  สัตว์ปีกทุกประเภท  ประกวดภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรของนักเรียน การฝึกอบรมอาชีพพร้อมการถ่ายทอดเทคโน โลยีเพื่อการเกษตรด้านต่าง ๆ

   การนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อพระอัจฉริยภาพด้านสารสนเทศการเกษตร พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตรจากตู้ประชาสัมพันธ์  Kiosk และการนำเสนอแอพพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส หรือ  OAE RCMO อีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 616