อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นำ"ศาสตร์พระราชา" ถ่ายทอดสู่เยาวชนไทย

เด็กและเยาวชนคือรากฐานอันสำคัญสำหรับอนาคตของประเทศ หากได้รับการพัฒนาและมีความรอบรู้ในทางที่ดีอนาคตของประเทศชาติก็จะพัฒนาไปสู่เส้นทางที่ดีตามไปด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีมากมายหลายโครงการ พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 04.30 น.


    เด็กและเยาวชนคือรากฐานอันสำคัญสำหรับอนาคตของประเทศ หากได้รับการพัฒนาและมีความรอบรู้ในทางที่ดีอนาคตของประเทศชาติก็จะพัฒนาไปสู่เส้นทางที่ดีตามไปด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีมากมายหลายโครงการ

    ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครง การที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนรับรู้งานและการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นช่องทางที่ดีในการที่จักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสามารถนำไปปฏิบัติเมื่อเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในวันข้างหน้า

     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและดำเนินงานสนองพระราชดำริ เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ได้ร่วมกับสภาสังคม สงเคราะห์ ได้กำหนดจัดโครงการเผยแพร่โครง การอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่อ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์”
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและผลสำเร็จของโครงการฯ ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการสาธิตการแปรรูปผลผลิตจากเห็ด เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถใช้ได้ในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นการขยายผลไปสู่ประชาชนในทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยผ่านช่องทางในการเสริมสร้างความเข้าใจในนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่ว ไป ได้มีโอกาสได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรับทราบในพระราชดำริ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

    โดยการแสดงชุดสื่อความรู้นิทรรศการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่อ “ศาสตร์พระราชา” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

    1. ทำเนียบรัฐบาล ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2.สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

     และ 3.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

     และภายในงานนอกจากเยาวชนจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงบนเวที ร้องเพลง การเล่มเกมต่าง ๆ มากมายแล้วก็ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอุปกรณ์จากศูนย์ฯ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศอีกด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 27