อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เชียงใหม่เดินหน้าถั่วเหลืองแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์แม่แตง และติดตามการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านหนองบัวหลวง ตำบลสบเปิง พุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 04.30 น.


     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์แม่แตง และติดตามการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แปลงนายบุญทา มณี สมาชิกต้นแบบที่ปลูกถั่วเหลือง แปลงใหญ่ประชารัฐ บ้านหนองบัวหลวง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

      ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่นอกเขตชลประ ทานจะประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำเมนูทางเลือกในการปลูกพืชให้เกษตรกรประกอบการตัดสินใจหลายรายการด้วยกัน โดยการแนะนำให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

      โดยเฉพาะถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในฤดูกาลเพาะปลูก ปี 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกประมาณ 9,268 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 255 กก.ต่อไร่ ได้ผลผลิตรวม 2,323 ตัน ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ 17–18 บาทต่อกิโลกรัม มีพื้นที่ปลูกในอำเภอเชียงดาว, จอมทอง, ฝาง, หางดง, แม่แจ่ม, แม่ริม, แม่แตง, อมก๋อย, พร้าว, สะเมิง, สันป่าตอง, แม่อาย, ดอยเต่า และอำเภอแม่วาง เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง

      ทางด้าน นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายกระทรวง เกษตรฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของสินค้า ซึ่งการดำเนินโครงการ ต้องอาศัยการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ระบบสหกรณ์ในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

       เพื่อวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิ ภาพการผลิต และเพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่เกษตรกร ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีโครงการเกษตรนาแปลงใหญ่ อ.พร้าว และหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว ก็จะส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อย โดยเฉพาะถั่วเหลือง ซึ่งสหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด จะเป็นเจ้าภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

       โครงการปลูกพืชฤดูใหม่ที่ใช้น้ำน้อย ด้วยการปลูกถั่วเหลือง ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมาก ปัจจุบันเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ราคาภายในกลับสูงขึ้น จึงต้องหาความร่วมมือและวิธีการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งก็ได้นำนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์มาดำเนินการ โดยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองขึ้น

       เพื่อรับทราบปัญหาด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการเชื่อมโยงการตลาดของสมาชิกสหกรณ์ สถาบันสหกรณ์ กลุ่มผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ ทั้งภาคราชการ และเอกชนมาร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการผลิต และการตลาดให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 223