อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ส่งเสริมการเกษตร ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรและเกษตรกรไทยนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 04.30 น.


     การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรและเกษตรกรไทยนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ นับเป็นแนวทางที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง

     โดยใช้ที่ดินที่มีอยู่มาจัดระบบแบบเอื้อต่อกัน ภายใต้แนวทาง มีบ้าน มีนา มีสระน้ำ มีกบมีปลา พืชผักสวนครัวไปจนถึงไม้ให้ผล หมู เป็ด และไก่ ไม่ทำกินจากทุนที่มาจากการกู้หนี้ยืมสิน ขยายผลในกิจการภายใต้กำไรจากทุนเดิมที่ดำเนินการ เพื่อให้ได้มีกิน มีเก็บและเหลือใช้ พร้อมสำรองไว้ยามฉุกเฉินของชีวิต

      พระองค์ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำ และปริมาณน้ำฝนที่แปรปรวนและไม่เพียงพอในการเพาะปลูก รวมถึงต้องการให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยตนเอง

     รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขอบข่ายทั่วประเทศใช้ดำเนินชีวิต ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 7 หมื่นราย ใน 882 อำเภอ ๆ ละ 80 ราย ครอบคลุมทุกอำเภอ กระจายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีกินมีใช้ ลดหนี้สิน พร้อมกันนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวออกไปสู่การปฏิบัติจริง

      ดังในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 .ระยอง ที่ได้นำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ ดังกรณีของแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายสนธยา สนวัตร์ เกษตรกรหมู่ ที่ 6 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

      นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้น้อมนำหลักการการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติใช้ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง ได้ให้การสนับสนุนโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ามาดูแลให้การแนะนำและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

       และจะดำเนินการให้ครบ 10 รายของอำเภอปลวกแดง ภายในปี 2560 นี้ตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร

      “การน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาขยายผล ปรากฏว่าเกษตรกรให้ความสนใจมาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นรูปธรรมว่าเมื่อนำมาปฏิบัติใช้แล้วจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น อย่างกรณีของ นายลมัย สนวัตร์ ซึ่งวันนี้มีกินมีใช้ มีรายได้ทุกวัน อย่างต่ำ ๆ ก็ 500 บาทต่อวัน มีเก็บไม่มีหนี้สิน ชีวิตครอบครัวมีความสุข” นายชาตรี บุญนาค กล่าว

        ทางด้านนายลมัย สนวัตร์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นการทำทฤษฎีใหม่นั้นจะอยู่ที่การจัดการเรื่องที่ดิน มีการแบ่งออกมาชัดเจน มีสระน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ในสระเลี้ยงปลา ขอบสระปลูกพืชผักนานาชนิด และเลี้ยงกบ ปลูกไม้ให้ผล เช่น มังคุด ละมุด ทุเรียน ระหว่างต้นของพืชให้ผลปลูกพืชล้มลุก เช่น กล้วย และผักนานาชนิด ในระหว่างรอผลผลิตขอผลไม้ประเภทให้ผลซึ่งจะมีปีละครั้ง ก็มีพืชล้มลุก ไก่ ไข่ไก่ ปลา และกบ เป็นรายได้ประจำวัน

       “ในวันนี้รายจ่ายที่ต้องหาซื้อก็มีแต่กะปิ น้ำปลาเท่านั้น จากไม่พอใช้เมื่ออดีตวันนี้อยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่มีหนี้สินชีวิตมีความสุข” นายลมัย สนวัตร์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 105