อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน ในภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นชาวนา และใช้พื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด แต่ละปีผลผลิตข้าวไทยส่งออกสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาท เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 04.30 น.

 
        นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน ในภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นชาวนา และใช้พื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด แต่ละปีผลผลิตข้าวไทยส่งออกสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาท

        และข้าวไทยมีคุณสมบัติโดดเด่น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ อาชีพชาวนาจึงมีคุณค่ากับวิถีชีวิตและสังคมไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการยกย่องว่ามีความสำคัญเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ข้าวและชาวนาควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับยุวชนชาวนา ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวในอนาคต

        และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดยแยกออกจากวันพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นวันเกษตรกร โดยถือวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน

       และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนาหลังตึกขาว เกษตรกลางบางเขน ซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อชาวนาสยามและข้าวไทย และเป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย

      ในโอกาสที่วันข้าวและชาวนาแห่งชาติได้เวียนมาครบบรรจบอีกปี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเตรียมจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 ขึ้น ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 14.00 .เป็นต้นไป

       การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” โดยมีกิจกรรมหลากหลายตลอด 3 วัน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา ทั้งด้านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจด้านข้าว นิทรรศการทางวิชาการ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม การแสดงทางวัฒนธรรมด้านข้าว

       ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้ชาวนาได้คิดแสดงออกถึงความสำคัญของข้าวที่ผูกพันกับวิถีชีวิต การจัดพิธีบูชาแม่โพสพซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งข้าวที่คอยดูแล ปกปักรักษาต้นข้าวให้อุดมสมบูรณ์ การประกวด แข่งขัน สาธิต การออกร้านจำหน่ายและรับชมวิทยาการเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทำนาได้

      นอกจากนี้ กรมการข้าวยังได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกระจายในระดับภูมิภาคอีก 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน ได้แก่ ภาคกลาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และภาคใต้ ณ ศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ซึ่งแห่งนี้จะมีการจัดขบวนบูชาแม่โพสพด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 228