อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

รณรงค์ใช้กับดักล่าแมลงวันผลไม้

นางสาวมะลิวรรณ คำยอด เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวสมพร แสนมณี และนางเข็มทิศ วันทองสุข เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าติดตามสถานการณ์การปลูกทุเรียน อังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 04.30 น.


    นางสาวมะลิวรรณ คำยอด เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวสมพร แสนมณี และนางเข็มทิศ วันทองสุข เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าติดตามสถานการณ์การปลูกทุเรียนในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

    พร้อมวางกับดักแมลงวันผลไม้ในสวนเกษตรกรสนับสนุนการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืช

    การใช้กับดักแมลงวันผลไม้นับเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืชที่จะเข้ามาทำลายผลผลิตของเกษตรกรและไม่ เป็นการทำร้ายสุขภาพของเกษตรกรตลอดจนสิ่งแวดล้อม อันต่างจากการใช้สารเคมี หากแต่ต้องใช้ความพยายามและต้องดูแลเอาใจใส่และอดทดนิดหนึ่งแต่จะดีในทุก ๆ ด้านสำหรับอนาคต ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

     มีบันทึกเมื่อไม่นานมานี้ว่าประเทศไทย มีการปลูกผลไม้มากเป็นอันดับที่ 17 ของโลกมีพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 9.68 ล้านไร่และเป็นผู้ส่งออกผลไม้เป็นอันดับที่ 6 ของโลก สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปของผลสดและผลิตภัณฑ์ ประมาณ 1.4 ล้านตัน มีมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านบาท ตลาดนำเข้าผลไม้ที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ ญี่ปุ่น กลุ่มอาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

    และแมลงวันผลไม้จะเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบในประเทศไทยและยังเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญต่อผลไม้ ในเขตอบอุ่นและเขตร้อนของโลกเป็นแมลงที่ทำลายพืชเศรษฐกิจมากกว่า 106 ชนิด เช่น มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง น้อยหน่า ละมุด ขนุน เงาะ และ กล้วย เป็นต้น แมลงวันผลไม้จะเข้าทำลายผลไม้ที่มีเปลือกบาง อ่อนนุ่ม เพื่อใช้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายน จะเป็นช่วงที่ประชากรแมลงวันผลไม้มีปริมาณสูงสุดและเป็นช่วงที่ผลไม้ออกผลผลิต

    เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการระบาดของแมลงวันผลไม้ และสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะได้รับการแนะนำว่าการป้องกัน กำจัดต้องใช้สารเคมีมาฉีดพ่น ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันคุณภาพผลผลิตก็ต่ำ และอันตรายต่อ เกษตรกร ต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

   ฉะนั้นการใช้กับดักแมลงรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นวิธีการหนึ่ง ในการป้องกันและกำจัดแมลง เช่น กับดักชนิดกาวเหนียวกับดักชนิดน้ำ กับดักชนิดแห้งควบคู่กับสารดึงดูดแมลงที่หาได้ง่ายตามแปลงผักข้างบ้านเช่น กะเพรา เป็นต้น

   การใช้งานกับดักที่มีเหยื่อล่อบรรจุอยู่ภายใน เกษตรกรจะต้องนำไปแขวนใต้ต้นไม้ที่มีผลของผลไม้ มีร่มเงา และพื้นที่บริเวณนั้นมีลักษณะโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อเป็นการให้สารหอมระเหยของเหยื่อที่ใช้ล่อสามารถแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ส่วนช่วงระยะเวลาในการนำไปแขวนไม่ควรเกิน 08.00 . เนื่องจากเวลา 08.00– 12.00 . เป็นเวลาที่แมลงวันผลไม้ออกหาอาหาร พอพลบค่ำจะเป็นเวลาที่แมลงวันผลไม้ผสมพันธุ์ โดยแมลงวันเพศเมียจะสามารถวางไข่ได้ทั้งวัน เมื่อติดกับดักก่อนการผสมพันธ์ุ หรือหลังผสมพันธุ์ ปริมาณของแมลงวันผลไม้ก็จะลดลงความเสียหายของผลผลิตก็จะลดลงตามไปด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 260