อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

นำความสำเร็จ สหกรณ์นักเรียน แสดงในงานชุมนุมยุวเกษตรกร

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 อังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 04.30 น.


    เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560

     ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “ฉันภูมิใจที่เป็นยุวเกษตรกร” หรือ “I’m proud to be a 4-H’er” เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการเกษตรศึกษา และการส่งเสริมงานด้านเยาวชนเกษตรที่ดำเนินงานมากว่า 1 ทศวรรษ รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาด้านการเกษตร

    นอกจากนี้ เพื่อให้กลุ่มยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตร สร้างความภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกรและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่ความรู้ของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ และหน่วยงานภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการพัฒนาเยาวชนในภาคการเกษตร โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 77 จังหวัด เข้าร่วมฯ 750 คน

    การนี้นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับเสด็จและถวายรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ครู และ นักเรียน รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง ร่วมรับเสด็จ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ I’m proud to be a 4 H’er “ “ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานยุวเกษตรกร” และได้นำตัวแทนจาก รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับรางวัลการจัดการเรียนรู้ รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาแสดงภายในงานเพื่อผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นถึงความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน     ที่สามารถใช้กิจกรรมสหกรณ์มาบริหารจัดการผลผลิตทางด้านการเกษตรและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและผลผลิตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนมีอาหารรับประทานครบทุกมื้อ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

      และจากความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถขยายผลถึงชุมชน และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม อาทิ การผลัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่เด็กนักเรียนทำการผลิตในโรงเรียนที่มีปริมาณมากเกินจำนวนบริโภคของเด็กนักเรียนไปจำหน่ายในชุมชน โดยผ่านการบริหารจัดการตามระบบสหกรณ์เด็กนักเรียน ยังผลให้เกิดการรับรู้ในระบบการบริหารจัดการด้านการสหกรณ์ ภายใต้แนวทางร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย และร่วมกันใช้ประโยชน์

     ซึ่งจากประสบการณ์ในการดำเนินการของเด็กนักเรียนในเรื่องการสหกรณ์จะยังผลให้เด็กนักเรียนเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะสามารถนำความเข้าใจจากการเรียนรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปได้เป็นอย่างดี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13