อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงช่วยแก้ไขความเดือดร้อน จากนํ้าท่วมขัง

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ 21–27 มิถุนายน 2560 ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะให้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 04.00 น.


    ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ 21–27 มิถุนายน 2560 ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะให้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

    และมีพระราชประสงค์ที่จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ บริเวณรอบ ๆ พระราชวังดุสิต ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านของพระองค์ท่านก่อน และขยายผลต่อยอดออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ

    เมื่อวันที่ 21–22 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 (คลองส้มป่อย)

    ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณด้านทิศเหนือข้างพระราชวังดุสิต ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง มีดินเลนและขยะมูลฝอยทับถมเป็นเวลานาน เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นบั่นทอนสุขภาพของประชาชนในชุมชน

    หลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตักโคลนเลน เก็บขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 และคลองส้มป่อยแล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน และทรงให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนี้

    นายอากรรัตน์ ปรีชา อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นประธานชุมชนสุโขทัย 9 (1) และได้ร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสา โดยร่วมในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานขุดลอกคลองส้มป่อยและประสานกับประชาชนที่อยู่ในชุมชน หลังจากที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา เข้ามานำร่องเก็บขยะ ขุดลอกคลองส้มป่อย

    ส่งผลให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ยุงลดน้อยลง กลิ่นน้ำเน่าเสียลดลง ทำให้นอนหลับสบายขึ้น สภาพอากาศในพื้นที่มีความแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดเจน มีความสดชื่นหายใจได้สะดวกกว่าแต่ก่อน ตนเองและชาวชุมชนฯ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

    และจะช่วยรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมมือกันรักษาคลองส้มป่อยให้สะอาดอย่างถาวรและร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชน ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และไม่ทิ้งขยะลงในลำคลอง ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน และร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและร่วมกันทำสิ่งที่ดีให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

     เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 5