อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

เปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตรกลางกรุง

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 345 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ มหานคร มี นายประเมิน สวนสมุทร เป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นประธานศูนย์ฯ พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 04.00 น.


    ศูนย์เรียนรู้การเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 345 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ มหานคร มี นายประเมิน สวนสมุทร เป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นประธานศูนย์ฯ ซึ่ง ศพก.เขตลาดกระบัง แห่งนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ จาก ปลา หอยเชอรี่ ผักและผลไม้ โดยใช้สารเร่งการย่อยสลายซุปเปอร์ พด. 2

     ตลอดถึงการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ โดย เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกัน กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงไม้ผลชนิดต่าง ๆ เพื่อเสริมรายได้ เช่น มะพร้าว มะม่วง มะนาว เชอรี่ มะเขือเปราะ โหระพา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ภายในศูนย์ อีกด้วย สำหรับกิจกรรมด้านการประมงที่สำคัญ คือการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ซึ่งอยู่ในบ่อดิน เป็นการใช้พื้นที่ไม่มาก สามารถเลี้ยง บริหารจัดการได้ง่ายและสะดวก ผลผลิตสามารถนำมาบริโภคและจำหน่ายได้เหมาะสำหรับประชาชนและเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินไม่มากนัก

     สำหรับการเลี้ยงปลาในกระชังที่อยู่ในบ่อดินอีกทีหนึ่งนั้น จะใช้อวนตาข่ายที่ตาเล็ก หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าตาข่ายสีฟ้า หรือตาข่ายที่มีความกว้างของรูที่เหมาะสมกับขนาดของตัวปลานำมาเย็บติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง ประมาณ 7 เมตร ยาว 5 เมตร นำไปยึดกับหลักไม้ทั้งสี่มุมภายในบ่อ โดยให้ปากกระชังอยู่เหนือระดับน้ำของบ่อประมาณ 30 เซนติเมตร

    ก่อนนำปลาไปปล่อยเลี้ยงในกระชัง เกษตรกรจะอนุบาลลูกปลาในบ่อดินก่อนประมาณ 6 เดือน โดยในช่วง 2 เดือนแรก จะให้อาหารกบผสมกับรำ เข้าสู่เดือนที่ 3 จะเปลี่ยนมาให้อาหารปลาทั่วไปจนถึงเดือนที่ 6 ปลาจะได้ขนาดประมาณ 4-5 ตัวต่อกิโลกรัม ก็สามารถจับมาเลี้ยงต่อในกระชังที่เตรียมไว้ หนึ่งกระชัง จะปล่อยปลาลงไปประมาณ 1,200 ตัว เลี้ยงต่ออีกประมาณ 3 เดือน ในช่วงนี้จะให้อาหารโปรตีนสูง โดยทุกระยะการเลี้ยงจะให้อาหารเช้าและเย็น

    ภายในบ่อเพาะเลี้ยงนอกจากจะมีกระชังปลาแล้ว เกษตรกรบางรายจะปล่อยปลานิลลงไปในบ่อเพื่อเป็นตัวเก็บอาหารที่หลุดออกมาจากกระชัง หรืออาหารที่เหลือจากการให้ปลาในกระชังอีกด้วย

     และหลังจากจับปลาไปจำหน่ายแล้ว เกษตรกรจะทำความสะอาดบ่อเลี้ยง โดยสูบน้ำออก เอาดินโคลนออก และโรยด้วยปูนขาวให้ทั่วบ่อ ตากไว้จนกว่าดินแห้งพอประมาณ จากนั้นสูบน้ำเข้ามาใหม่ เพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับปลาในช่วงที่นำปลารุ่นใหม่มาเลี้ยง

     ส่วนกิจกรรมด้านปศุสัตว์ที่น่าสนใจของศูนย์ คือการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ซึ่งการทำการผลิตในทุกด้านที่กล่าวมามีการบริหารจัดการพื้นที่แบบเอื้อต่อกันอย่างลงตัว และปัจจุบันทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้จัดให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับประชาชนโดยทั่วไป

     และเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยแต่ประสงค์จะทำการผลิตเพื่อเลี้ยงครอบครัวสามารถเดินทางเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไปได้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19