อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

ปล่อยนํ้าเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยแและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมชลประทาน ปล่อยพันธุ์ปลาในโครงการผลิตปลาไทยปลอดภัยเพื่อการบริโภค ปีงบประมาณ 2561 พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 04.30 น.


    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยแและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมชลประทาน ปล่อยพันธุ์ปลาในโครงการผลิตปลาไทยปลอดภัยเพื่อการบริโภค ปีงบประมาณ 2561

    ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาระยะที่ 2 ในโครงการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
ณ ทุ่งบางกุ่ม ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ทางศูนย์ฯ ได้สนับ สนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 100,000 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่ทุ่งนาเพื่อให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไป

     สำหรับโครงการเปิดน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง เป็นโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้กับทุ่งนาที่ได้รับการกำหนดให้เป็นแก้มลิงเพื่อรับน้ำในช่วงน้ำหลาก โดยจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยามีทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วย ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งบ้านแพน ทุ่งบางบาล ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบางกุ่มและทุ่งบางกุ้ง ที่ได้กำหนดให้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำหลากช่วง
ฤดูฝน

     และเป็นพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวแบบเหลื่อมเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบอุทกภัยซ้ำซาก และเป็นการจัดระบบการปลูกข้าวให้ได้ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวทันต่อกำหนดการเปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่รับการระบายน้ำ

     ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยจัดสรรน้ำ และจัดส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้เพียงพอในการปลูกข้าว ตามระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาและทันกำหนดระยะเวลาการปลูก โดยกำหนดห้วงเวลาตามแผนให้เกษตรกรปลูกข้าวต้นเดือนเมษายน และเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จไม่เกิน 15 กันยายนของทุกปี หลังจากนั้นจะใช้พื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเป็นทุ่งรับน้ำ เพื่อกระจายน้ำเข้าทุ่งประมาณ 3 เดือน ในระหว่างนี้ก็จะปล่อยสัตว์น้ำจืดลงสู่ทุ่ง เพื่อให้เกษตรกรได้ทำการประมงสร้างอาชีพเสริมในระหว่างรอการเพาะปลูกช่วงต่อไป

     ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยเคมีได้ เพราะน้ำที่ปล่อยเข้าทุ่งนาจะนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากธรรมชาติในด้านการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเพาะปลูกเข้ามาในทุ่งนาด้วย

    พร้อมกันนี้ทางจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการขุดดินแลกน้ำ ตามนโยบายบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานที่อาศัยเพียงน้ำฝนและจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ำเดิม หรือสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใหม่ในที่ขาดแคลน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณทางภาครัฐในการดำเนินการ

    และในปี พ.. 2560 ได้ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 15 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 295 ไร่ 2 งาน 83.78 ตารางวาปริมาณดินที่ได้ 772,044 ลูกบาศก์เมตร สามารถประหยัดเงินงบประมาณในการขุดลอกแหล่งน้ำของภาครัฐได้ จำนวน 20.366 ล้านบาท และมีเงินเหลือคืนเป็นรายได้ของรัฐอีก จำนวน 1.250 ล้านบาท.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27