อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ซแรย์ อทิตยา

โครงการเกษตรอทิตยาทร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานชื่อว่า “ซแรย์ อทิตยา” ซึ่งซแรย์ ภาษาเขมรแปลว่า นา (นา อทิตยา) ทั้ง  ซแรย์ อทิตยา และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรนั้น เป็นโครงการในพระดำริภายใต้การดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร” เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 04.00 น.


   โครงการเกษตรอทิตยาทร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานชื่อว่า “ซแรย์ อทิตยา” ซึ่งซแรย์ ภาษาเขมรแปลว่า นา (นา อทิตยา) ทั้ง  ซแรย์ อทิตยา และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรนั้น เป็นโครงการในพระดำริภายใต้การดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร”

    และภายในโครงการฯ มีโรงเรียนชาวนาและฐานการเรียนรู้การเกษตร ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 25 และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอด

    ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรหลายฐานด้วยกัน อาทิ การจัดแสดงความรู้เรื่องข้าว ประเพณีวัฒนธรรม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าว ปฏิทินแสดงระยะเวลาการเจริญเติบโต และช่วงเวลาการจัดการในการผลิตข้าวหอมมะลิ

     การรักษาและการฟื้นฟูดิน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดินทั้งในเรื่องการตรวจสอบและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมถึงการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกข้าว การฟื้นฟูดิน ด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นปอเทือง

    การป้องกันกำจัดโรคด้วยพืชสมุนไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และประโยชน์ของแมลงศัตรูข้าวตามความสมดุลของระบบนิเวศ การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการแปรรูปข้าว เพิ่มคุณค่าสารอาหาร และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสำหรับชาวนาไทย

    และกรมชลประทานได้ถวายพื้นที่ 376 ไร่ เมื่อปี 2557 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิต แหล่งเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันมีการสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน อาคารเครื่องจักรกลการ
เกษตร ตลอดจนคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจะช่วยเอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ ได้เป็นอย่างมาก

     “ซแรย์ อทิตยา” ได้ออกแบบพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

     นับเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย ที่น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานเรื่อง “บริการรวมที่จุดเดียว” หรือ “One Stop Service” ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินงาน ที่ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นการปัจจุบัน เน้นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นเก่า ผลิตเกษตรกรรุ่น
ใหม่ให้เป็น Smart Farmer โดยปัจจุบันมีเกษตรกรเยาวชนผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นแล้วจำนวนหลายรุ่น

     นอกจากนี้ภายในโครงการได้มีการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการเกษตรอทิตยาทร ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และผลิตภัณฑ์จากโครงการ ซแรย์ อทิตยา

     ภายในศูนย์จำหน่ายจะมีสินค้าต่าง ๆ มากมาย รวมถึงร้านกาแฟ ให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวและเกษตรกรตลอดถึงเยาวชนที่เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กลุ่มสมาชิกของโครงการเพิ่มมากขึ้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 188