อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

คลองภูมินาถดำริ วันนี้ช่วย อ.หาดใหญ่ ไม่ให้นํ้าท่วม

พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มอบให้มาดูแล  ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04.00 น.


   พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มอบให้มาดูแล  ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ 

      ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้องคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในแต่ละพื้นที่ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกับรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนทุกหมู่เหล่าต่อไป 

      “การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ ไปที่อำเภอหาดใหญ่ ดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานไว้ในการที่จะดูแลไม่ให้เมืองหาดใหญ่เกิดน้ำท่วม ซึ่งส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการและบริหารจัดการก็ยืนยันว่าในช่วงหน้าฝนปี 2560 นี้ น้ำจะไม่ท่วมอำเภอหาดใหญ่เหมือนอย่างที่ผ่านมา” พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี กล่าว

       ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา ด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ของภาคใต้และอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎร จึงมีพระราชประสงค์ให้ติดตามการดำเนินงานของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาอุทก ภัย และโครงการก่อ สร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ ต่าง ๆ ให้บังเกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

      สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สืบเนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายน 2531 ได้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ และสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้น

      โดยในปี 2544 กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดคลองระบายน้ำเพิ่มเติม อีก 7 สาย โดยมีคลองระบายน้ำ ร.1 ความยาว 21.343 เมตร เป็นคลองระบายน้ำสายหลักในการผันน้ำจากคลองอู่ตะเภา อ้อมเมืองหาดใหญ่สู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรง สามารถระบายน้ำได้ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนอีก 6 สาย เป็นคลองแบ่งน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำ และในปี 2553 ได้เกิดน้ำท่วมหาดใหญ่อีกครั้ง 

       กรมชลประทานจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้โดยปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองระบายน้ำ ร.1 และอาคารประกอบ ทำให้ปัจจุบันสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 158,000 ไร่ และสามารถช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้นประมาณ 1,755 ลูกบาศก์เมตร/วินาที นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำรองน้ำจืดเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งได้ประมาณ 10.6 ล้านลูกบาศก์เมตร

       ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อคลองระบายน้ำสายที่ 1 (ร.1) โครงการบรรเทาอุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า “คลองภูมินาถดำริ” มีความหมายคือ คลองระบายน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริขุดขึ้น.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8