อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ฟาร์มชุมชน แหล่งอาหารคนท้องถิ่น

นายวินิช มหาวงศ์ ประธานโครงการฟาร์มชุมชนตำบลวังตามัว 2 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ทางชุมชนได้มีการจัดเวทีชุมชนเพื่อเสนอกิจกรรมที่ชุมชนให้ความสนใจ และได้มีมติเลือกกิจกรรมฟาร์มชุมชนขึ้นมา จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04.30 น.


   นายวินิช มหาวงศ์ ประธานโครงการฟาร์มชุมชนตำบลวังตามัว 2 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ทางชุมชนได้มีการจัดเวทีชุมชนเพื่อเสนอกิจกรรมที่ชุมชนให้ความสนใจ และได้มีมติเลือกกิจกรรมฟาร์มชุมชนขึ้นมา

    เพื่อจะได้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนเอง เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ หมุนเวียนกันภายในชุมชน โดยมีการดำเนินกิจกรรมใน 8 กิจกรรม ประกอบด้วย การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงหมูหลุม การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และปลูกพืชผักสวนครัว 

    โดยผลผลิตที่ได้จะนำมาจำหน่ายให้กับคนในชุมชนเองเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นก็จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตเข้ากองทุนเพื่อหมุนเวียนกิจกรรมภายในฟาร์มชุมชนกันต่อไป เพื่อให้โครงการสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองและมีความต่อเนื่อง 

     ในด้านการบริหารจัดการภายในฟาร์มนั้นทางกลุ่มได้มีการจัดเวรยามในการเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลพืชผักที่ปลูก และให้อาหารสัตว์ทุกชนิดที่เลี้ยง ซึ่งทุกคนในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนา และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาปัจจุบันฟาร์มชุมชนตำบลวังตามัว 2 ได้เข้ามาเป็นที่สนใจของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ เป็นอย่างมาก ตลอดถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ได้เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการทำการผลิต การจัดระบบการผลิตแบบให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงวิธีการในการบริหารจัดการฟาร์ม ทางด้านนายสาคร โคตรปัญญา คณะกรรมการฟาร์มฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พื้นที่จัดตั้งฟาร์มชุมชนแห่งนี้ เดิมเป็นพื้นที่ป่ารกร้างที่สาธารณะ ไม่มีการใช้ประโยชน์ ชุมชนจึงได้มีมติเห็นด้วยกับการนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ของชุมชน เพราะมีความเหมาะสมและเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ชุมชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

     ทางคณะกรรมการชุมชนจึงได้ทำเรื่องขออนุญาตการเข้าใช้พื้นที่จากนายอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินกิจกรรมฟาร์มชุมชน ซึ่งทางอำเภอก็ได้อนุญาต ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาเพื่อใช้งานภายในฟาร์มชาวชุมชนร่วมกันบริจาคเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไม้ไผ่ ไม้ยูคา และหญ้าคาเพื่อจัดสร้างเป็นโรงเรือน อาคารสำหรับการเพาะปลูก ตลอดถึงที่พักเหนื่อยในระหว่างการเข้ามาทำงานภายในฟาร์มของสมาชิกในแต่ละวัน ตลอดถึงอาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์พื้นที่คัดแยกผลผลิต และอาคารสำหรับให้การต้อนรับผู้ที่สนใจเดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งชุมชนได้ร่วมกันในการสร้าง

     ด้านนางศรัณยา ชูรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากการดำเนินงานในกิจการของฟาร์มชุมชนตำบลวังตามัว 2 ยังผลให้ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีทำงานร่วมกัน พูดคุยกันมากขึ้น อีกทั้งเกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน เกิดเป็นผลผลิตและสินค้าที่มีคุณค่าปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

     และในอนาคตฟาร์มชุมชนแห่งนี้จะสามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของพื้นที่อีกด้วย. 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28