อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

ภูพยัคฆ์ นาดำไหล่เขาขั้นบันได ผลผลิตเพิ่มเท่าตัว

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่ราษฎรจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04.00 น.


    เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่ราษฎรจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

     พร้อมกับติดตามการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ให้เกิดความสมบูรณ์ยั่งยืนและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร 

     การนี้องคมนตรี และคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชมผลงานของสถานีฯ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บ้านน้ำรีพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2546

     และได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับราษฎรในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายให้กลับคืนความสมบูรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการสนองพระราชดำริจัดตั้งสถานีการเกษตรที่สูงฯ ขึ้นพร้อมกำหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

     คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนการทำนาดำไหล่เขา เป็นนาขั้นบันได และจากการปรับพื้นที่ไหล่เขาขึ้นตั้งแต่ปี 2550 พบว่า ผลผลิตนาดำไหล่เขาเดิมก่อนปรับเป็นนาขั้นบันไดมีผลผลิต 20-30 ถังต่อไร่ และหลังจากปรับเป็นข้าวนาขั้นบันไดแล้วได้ผลผลิตประมาณ 40-60 ถังต่อไร่ 

     นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมการปลูกหม่อนสดซึ่งให้ผลผลิตแล้ว 12,937 ต้น ปัจจุบันได้ผลผลิตทั้งปีประมาณ 120 ตัน ราคาขายกิโลกรัมละ 25 บาท รวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟและได้ผลผลิตประมาณ 3,400 กิโลกรัม 

    และด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร นั้น ได้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่โดยใช้พื้นที่ลุ่มน้ำรี บนพื้นที่ 109,310 ไร่ ด้วยการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่ออกเป็นป่าต้นน้ำลำธาร (เขตอนุรักษ์เข้มข้น) ป่าเพื่อการใช้สอยของชุมชน ป่าชุมชน พื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ที่สาธารณประโยชน์ และแหล่งน้ำ โดยยึดแนวทางการป้องกันรักษาสภาพป่าสมบูรณ์ให้คงอยู่ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทำลายให้กลับคืนความอุดมดังเดิม 

     ซึ่งการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การป้องกันไฟป่า การปลูกฟื้นฟูสภาพป่า การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ฝายต้นน้ำ เพาะชำกล้าไม้ ฯลฯ ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูป่าไปแล้ว จำนวน 8,000 ไร่ 
ยังผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่สุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าก่อนเก่าอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11